آ

آرژنین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179

آسیت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334

آلبومین سرم گاوی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139

آنالیز شیمیایی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

آنغوزه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118

 

ا

اجزای واریانس؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415

اسانس روغنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246

اسبچۀ خزر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139

اسپرس؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443

اسپرم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53

اسپرم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139

اسپرم بز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463

استحکام درشت‌نی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63

استرس اکسیداتیو؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334

اسید آمینه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

اسید چرب امگا3؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46

اسید چرب امگا 3؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334

اسید چرب امگا 6؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334

اسیدوز شکمبه‌ای؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246

اکسید کروم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

الگوی اسیدهای چرب شیر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476

ایمپرینتینگ؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233

ایمنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269

ایمنی هومورال؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118

انجماد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53

انجماد-یخ‌گشایی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463

اندازه‌های بدنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

انرژی ظاهری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

انرژی قابل سوخت‌وساز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81

انسولین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46

 

ب

باروری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276

بازده تولیدمثل؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194

بازده لاشه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

بی‌اسپلاین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415

بره‌های در حال رشد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210

بز مهابادی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369

بز نر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53

بلدرچین ژاپنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109

بلدرچین ژاپنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233

 

پ

پادتن؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269

پارامترهای ژنتیکی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188

پودر رازیانه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378

پویش ژنوم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131

پویش ژنومی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

پولکی‌کردن با بخار؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261

 

ت

تانن؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261

تانن؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443

تجزیة مؤلفه‌های اصلی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

تجزیه‌پذیری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261

تخمیر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350

تخمیر شکمبه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443

تراکم نشانگر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200

تغذیة جنینی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

تغذیه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350

تغذیۀ مرطوب؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359

تولید شیر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476

تولید گاز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246

تولید متان؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246

تولید و ترکیب شیر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443

 

ث

 

ج

جایگاه‌های صفات کمی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

جفت‌ماندگی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91

جهش؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406

جو؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81

جوجة گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16

جوجة گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

جوجة گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63

جوجة گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101

جوجه‌های گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118

جوجه‌های گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149

جوجۀ گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168

جوجۀ گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179

جوجۀ گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299

جوجۀ گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334

جوجۀ گوشتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359

 

چ

چندشکلی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369

چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343

چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287

 

ح

 

خ

خروس؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269

خروس‌های بالغ؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81

خیساب ذرت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359

خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287

 

د

داده‌کاوی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287

داده‌های فازی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456

دفعات خوراک‌دهی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314

دکسترین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

 

ذ

 

ر

رزماری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

ریزموج؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261

رقیق‌کننده؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463

رکورد روزآزمون؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188

رهیافت پوششی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456

روزهای باز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158

روند ژنتیکی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

 

ز

زیان مالی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91

زیان‌های اقتصادی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158

زیست‌فراهمی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63

زنبورعسل؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350

 

ژ

ژل رویال؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463

ژنتیک حفاظت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343

 

س

ساختار جمعیتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287

سردسازی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139

سیستم ایمنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149

سقط؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276

سلول‌های بدنی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188

 

ش

شاخص تمایز جمعیتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131

شاخص رنگ زرده؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427

شبکة عصبی مصنوعی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16

شترمرغ؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222

شترهای تک‌کوهانه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406

شترهای دوکوهانه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406

شمار سلول‏های سوماتیک؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

 

ص

صحت برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200

صفات تولید شیر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369

 

ض

ضریب تبدیل؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427

ضریب تبدیل خوراک؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118

 

ط

 

ظ

ظرفیت نگهداری آب؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168

 

ع

عدم کارایی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456

عصارة کنگرفرنگی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16

عصارۀ آویشن شیرازی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149

عصارۀ هیدروالکلی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

عضلة سینه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378

عملکرد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427

عملکرد تولیدی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101

عملکرد تولیدی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149

عملکرد رشد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179

عملکرد رشد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359

 

غ

 

ف

فاصلۀ ژنتیکی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406

فیبر خام؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

فراسنجه‌های تولیدگاز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210

فراسنجه‌های خونی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179

فراسنجه‌های خونی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299

فراسنجه‌های عملکردی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63

فراوردۀ فرعی رازیانه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210

فسفولیپید؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269

فیلترکردن؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53

فلور میکروبی روده؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299

فولیکول؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46

 

ق

قابلیت هضم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222

قطر پشم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

 

ک

کراتین منوهیدرات؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168

کیسة زرده؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

کیفیت تخم‌مرغ؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

کیفیت شیر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188

کیفیت گوشت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179

 

گ

گیاه دارویی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299

گاوداری‌های سنتی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456

گاو سرابی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343

گاو شیری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46

گاو شیری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324

گاو شیرده؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314

گاومیش خوزستانی و مازندرانی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131

گاوهای شیری هلشتاین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91

گراسیلاریوپسیز پرسیکا؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109

گرسنگی پس ‌از تفریخ؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101

گلوکونات‌کلسیم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101

گوسالۀ هلشتاین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378

گوسفند ایرانی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

 

ل

لاکتوباسیل‌ها؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118

لژاندر؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415

لسیتین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53

 

م

مازندران؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456

مالون‌دی‌آلدئید؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334

میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415

متاآنالیز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314

متابولیت‌های خون؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427

متافیکس؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476

مدل تابعیت تصادفی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

مدل گمپرتز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16

مرده‌زایی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276

مرغ تخم‌گذار؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

مرغ تخم‌گذار؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427

میش زندی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194

معادلات تابعیت پیش‌بینی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81

معیار انتخاب؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

منابع پروتئینی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350

منحنی رشد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16

مولتی آنزیم؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222

موننسین؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476

 

ن

نانو منگنز؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63

ناهنجاری مغلوب کشنده؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324

نسبت بخت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91

نسبت جنسی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276

نسبت علوفه به کنسانتره؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443

نشاسته؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

نشانگر ریزماهواره؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233

نشانه‌های انتخاب؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131

نقشه‌یابی QTL؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233

نیوکاسل؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269

 

و

وراثت‌پذیری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200

وراثت‌پذیری؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

ورم پستان؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188

 

ه

هاپلوتیپ؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324

هتروزیگوسیتی اضافی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343

هزینۀ خوراک؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158

هم‌خطی چندگانه؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

هموزیگوت؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324

هورمون رشد؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406

هورمون‌های تیروئیدی؛ علوم دامی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com