آ

آبیاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

آرتمیزیاکتون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

آسایش دمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 681-691

آلفا-توجون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

آلکالوئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 607-615

آنتی ژیبرلین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 213-220

آنتوسیانین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 297-306

آنتوسیانین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 491-499

آنتوسیانین کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 469-479

آنزیم پراکسیداز؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-103

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 491-499

آنزیم‌های پاداکسندگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-31

آنزیم‌های پاداکسندگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 641-653

آنزیم‌های پاداکسندگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 811-822

 

ا

ابعاد بذر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-127

ارتفاع بوته؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-69

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 81-91

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 481-490

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 655-667

اسپرمیدین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 717-729

اسپرمین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 717-729

استقرار ریشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

اسیدیتة قابل عیارسنجی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-211

اسید سالیسیلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202

اسید سالیسیلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 435-443

اسید سالیسیلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 445-456

اسید سالیسیلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 655-667

اسید کافئیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 435-443

اسید کلروژنیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 435-443

اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 595-606

اصلاح؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 329-335

اکسین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 361-370

الگوی دینامیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-570

الگوهای برآورد نیاز سرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-570

انار؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 491-499

انار؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 753-762

انبارداری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 641-653

اندازۀ شاخه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-79

ایندول استیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 717-729

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 553-559

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 703-715

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-810

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

انگور عسکری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 501-509

 

ب

بابونۀ شیرازی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-738

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 457-467

باز شدن گلچه‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-103

بام سبز؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 157-166

بام سبز؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 681-691

بتاکاروتن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 233-245

بدون میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 501-509

بذر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 221-232

بذر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 595-606

بُر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 811-822

براسینواستروئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 641-653

برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 221-232

بسپار؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 835-843

بستر کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 157-166

بنزیل آدنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-103

بوم‌جور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 595-606

 

پ

پایداری غشاء؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 531-541

پاداکسنده؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 763-772

پاسخ یاخته‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-31

پاکلوبوترازول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 511-519

پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

پایه گلابی OH × F333؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 45-54

پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 835-843

پتانسیل اسمزی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 571-579

پیت‌ماس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 287-296

پداژه‌نما؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 221-232

پراکسیداسیون لیپید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 397-405

پرآوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-255

پرآوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 361-370

پرآوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 631-640

پرتقال؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 641-653

پرتقال تامسون ناول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 257-264

پروتئین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 693-701

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 33-44

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 167-176

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 397-405

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 435-443

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 531-541

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 571-579

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 669-680

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 739-752

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 763-772

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 739-752

پیشرفت ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 317-327

پلی‌آمین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 655-667

پینة گیاه پریوش؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-31

پوتریسین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 445-456

پوتریسین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 717-729

پیوند؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-434

پیوند اسکنه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 337-350

پیوند تراشه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 337-350

 

ت

تاکستان؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 501-509

تجزیۀ برگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 703-715

تجزیۀ واریانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 617-630

تحلیل مسیر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-69

تحمل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 33-44

تحمل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

تحمل به تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 317-327

تریازول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 213-220

تراکم بهینه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-69

ترکیبات فنلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 337-350

ترکیبپذیری عمومی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 617-630

ترکیب‌های اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-738

ترکیب‌های ضد میکروبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-796

ترکیب‌های فنلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 81-91

ترکیب‌های فنلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 491-499

ترکیب‌های فنلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 571-579

ترینگزاپک‌اتیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 511-519

تشکیل میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 457-467

تغذیه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-133

تغذیه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 481-490

تلاقی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 329-335

تنش؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 383-395

تنش شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 669-680

تنش شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-810

تنش غیرزنده؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 739-752

تنش کم‌آبی‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 835-843

تنش محیطی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 531-541

تنظیم کننده رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 631-640

تنظیم‌کننده‌های رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144

تنظیم‌کننده‌های رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 655-667

تنظیم‌کنندۀ رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 521-529

تنوع ریخت‌شناختی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 617-630

توت‌فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 351-360

توت‌فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 469-479

توصیفگر صفات؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 371-382

 

ث

ثبت ذخایر ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 581-594

 

ج

جیبرلین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 717-729

جذب محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-796

جمعیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-738

 

چ

 

ح

 

خ

خار؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 371-382

خاکپوش‌های بازتابنده؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 297-306

خانوادۀ ناتنی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 617-630

خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 397-405

خشک میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-127

خلل و فرج مؤثر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 407-419

خواص کیفی میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 445-456

 

د

درخت خرما؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-133

درصد روغن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 265-273

درصد گیرایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 337-350

درون ‌شیشه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 631-640

دمای پایین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

دوقلویی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-156

 

ذ

 

ر

ریحان مقدس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 543-552

ریزازدیادی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 773-784

ریزش پیش از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 811-822

ریزموجود؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

ریز نمونه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144

ریزنمونه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 221-232

رشد رویشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 213-220

ریشه زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 631-640

ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 45-54

ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144

ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-255

ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 307-315

ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 361-370

رگرسیون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 233-245

رگرسیون چندمتغیره؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-69

رنگدانه‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 397-405

رنگیزۀ نورساختی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 571-579

روی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-810

روغن‌های ضروری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-103

 

ز

زاتین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 717-729

زیتون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 307-315

زمان کوددهی نیتروژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 351-360

زودبالغی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-156

زئولیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 823-833

 

ژ

ژن‌های importin؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 307-315

ژنوتیپ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-127

ژنوتیپ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

 

س

سایتوکینین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144

سایتوکینین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 361-370

ساختارهای چند؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 383-395

سازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 457-467

ساعت‌های سرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-570

سیب؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 287-296

سیب؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 811-822

سبزینه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 167-176

سبزینه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 531-541

سبزینه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 543-552

سبزینه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 669-680

سبزینه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 773-784

سبزینۀ برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 275-285

سبوس برنج؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 157-166

سرخارگل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 617-630

سرشاخۀ گلدار؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-738

سرمای دیررس بهاره؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-570

سیس- کریزانتنول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

سطوح آبیاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-434

سفتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 81-91

سفتی میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 811-822

سیلیکات پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 739-752

سیلیکون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-810

سوپر جاذب؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 823-833

سوکسله؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 595-606

سولفات پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 739-752

 

ش

شاخص سبزینگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 553-559

شاخص سطح برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 275-285

شاخص طعم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-211

شاخص‌های CND؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 703-715

شاخه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 371-382

شاخه‌‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 45-54

شاه‌تره؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 607-615

شرایط محیطی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 257-264

شلیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 297-306

شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202

شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

 

ص

صفات رویشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 655-667

صفت‌های رویشی و زایشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 581-594

صمغ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-255

 

ض

ضداکسایش‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 469-479

 

ط

طول شاخه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 275-285

طول میان‌گره؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 213-220

طول و عرض روزنه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202

 

ظ

ظرفیت پاداکسندگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 233-245

ظرفیت پاداکسندگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 693-701

ظرفیت زراعی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

ظرفیت نگهداری آب؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 407-419

 

ع

عامل‌های مدیریتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 257-264

عمر گلجایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-796

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 213-220

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 275-285

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 351-360

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 763-772

عملکرد قابل‌فروش؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-156

عملکرد کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-156

عملکرد میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 317-327

عنصرهای غذایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 607-615

 

غ

 

ف

فام‌نگاری (HPLC)؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 753-762

فام‌نگاری گازی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 595-606

فسفر؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 835-843

فعالیت ضداکسیدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 81-91

فنل کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 469-479

فنل کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 693-701

فنول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 297-306

 

ق

قابلیت ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 329-335

قارچ‌ریشۀ ‌گلوموس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 287-296

قدرت رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-127

قند محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 397-405

قند‌های محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 669-680

 

ک

کارایی مصرف آب و مواد جامد محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-434

کارواکرول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 481-490

کاروتنوئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-796

کیتوزان؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 753-762

کربوهیدرات‌های محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 351-360

کروما؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-211

کشت بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-255

کشت بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 287-296

کیفیت گلدهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 521-529

کیفیت میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 753-762

کیفیت نور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 45-54

کلرید کلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-79

کلرید کلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 811-822

کلر و رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 33-44

کلسیم بافت میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-79

کلکسیون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 371-382

کلنیزاسیون ریشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 553-559

کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-69

کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 693-701

کود آلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-133

کود آهن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 543-552

کود شیمیایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-133

کود شیمیایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 607-615

 

گ

گاما ترپینن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 481-490

گیاه پرچینی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 511-519

گیاه دارویی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 655-667

گیاه دارویی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 823-833

گیاه زینتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 521-529

گیاه کد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 581-594

گرده‌افشانی‌ کنترل‌شده؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 457-467

گرده‌زا؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 457-467

گرسنگی یاخته‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 383-395

گره‌های روی ساقۀ گل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 221-232

گل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 371-382

گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 361-370

گل‌آذین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 265-273

گلایسین‌بتائین؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 739-752

گل‌بریده؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 521-529

گلدهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 351-360

گلدهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-570

گل کامل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 265-273

گل مریم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-103

گل مغربی صورتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 157-166

گون‌گزی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-255

 

ل

لیکوپن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 233-245

 

م

مالون دی آلدئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-31

مالون‌دی‌آلدئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-103

متیل جاسمونات؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 435-443

محتوای آب نسبی (RWC)؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 531-541

محتوای نسبی آب؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 167-176

محتوای نسبی آب؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202

محتوای نسبی آب برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-810

محیط کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144

محیط کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 383-395

محلول‌پاشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 445-456

مدل؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 681-691

مرزه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 481-490

مرگ جوانه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

میزان اسانس‌های میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 317-327

میزان سفتی بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-79

مناطق خشک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 681-691

مواد آلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 823-833

مواد جامد محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-211

میوة نهایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 265-273

میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 371-382

میوه‌دار؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 501-509

میوۀ کیوی رقم هایوارد؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-79

 

ن

نارنگی انشو؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 257-264

ناهنجاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 501-509

نتاج؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 329-335

نیترات کادمیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-31

نیتریک اکسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 631-640

نیتروژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 521-529

نسترن وحشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 595-606

نشاسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 669-680

نشت یونی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

نشت یونی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 167-176

نظام نوری 2؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 553-559

نور؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 297-306

نورساخت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 543-552

نورساخت؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-810

 

و

واکس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 753-762

ویتامین ث؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 763-772

ویتیس؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 33-44

ورمی‌کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 157-166

ورمی‌کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 607-615

وزن خشک؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202

وزن میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 275-285

ویژگی‌های زایشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 257-264

ویژگی‌های فیزیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 407-419

ویژگی‌های کیفی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 641-653

 

ه

همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 337-350

همزیستی؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

هندوانه؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 571-579

هورمون؛ علوم باغبانی ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 773-784

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com