آ

آب اکسیژنه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 623-635

آبگیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 313-322

آپوجی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

آفتاب سوختگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

آلودگی باکتریایی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 429-439

آمونیوم تیو‌سولفات‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

آنالیز عکس‌های دیجیتال؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 357-365

آناناسی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 169-178

آندوسپرم و جنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 179-192

آنزیم کاتالاز؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 677-685

آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 99-109

آهن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 549-561

آویشن دنایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 563-573

 

ا

اتیلن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 649-658

ایران‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 233-242

ارقام جدید؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-25

ارقام زیتون؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 233-242

ارقام مقاوم و حساس به خمیدگی ساقه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 279-290

ارکیده؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-86

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 563-573

اسپرمیدین؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 225-231

استحکام ساقه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 279-290

اسید جیبرلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 259-268

اسید جیبرلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 623-635

اسید قابل تیتراسیون؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-211

اصلاح؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-211

انبارمانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 677-685

اندازۀ میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 303-312

اندام هوایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 27-39

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 379-386

 

ب

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

بارور 2؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

بازارپسندی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-211

بازده عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

بیان ژن‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 379-386

بذر Populus euphratica؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 313-322

بقای دانهال؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 323-331

بی‏کربنات سدیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-495

بیومس‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 659-667

 

پ

پارامترهای فیزیولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 507-521

پیاز؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 225-231

پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 169-178

پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 659-667

پایۀ GF677؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

پرتقال؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-495

پرچم واژگون‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 297-301

پرلیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-50

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 213-223

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-278

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 441-453

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 659-667

پلی‌آمین‏ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 99-109

پلی‌گالاکتروناز؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 649-658

پنی‏سیلیوم دیجیتاتوم؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-495

پوسیدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-495

پوشش خوراکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 677-685

پیوندک‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 169-178

 

ت

تجزیة عامل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 63-75

تجزیة علیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 63-75

تجزیة کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 63-75

تجزیه به عامل‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 333-343

تجزیۀ خوشه ‏ای‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 497-507

تجزیۀ خوشه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 297-301

تجزیۀ خوشه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 333-343

تجزیۀ خوشه‏ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 51-61

تخمک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 179-192

تربیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

ترینگزاپک اتیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-465

تزیینات روی برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 575-589

تشکیل میوۀ نهایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 367-378

تعداد گل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 575-589

تعداد میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 303-312

تغذیۀ برگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 399-407

تغذیۀ گیاه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

تلاقی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 575-589

تلقیح با باکتری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 601-611

تنش آبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 659-667

تنش پاخوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-465

تنش یخ‏زدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-278

تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 357-365

تنش خشکی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 507-521

تنش سرما‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 379-386

تنش شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-50

تنش شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

تنش کم‌آبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 563-573

تنظیم‌کننده‏های رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 591-600

تنظیم‏ کنندۀ رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 441-453

تنوع‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 297-301

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 497-507

تودۀ زرد‌جلال؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 169-178

توزیع مادۀ خشک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 535-547

توصیف‌گر‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 297-301

 

ث

 

ج

جذب؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

جذب عناصر‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 659-667

جذب محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 429-439

جیرفت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

جوانه‏زنی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 623-635

 

چ

 

ح

 

خ

خاتونی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 169-178

خارداری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 333-343

خاکپوش؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 535-547

خاموش‌سازی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-16

خربزه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 467-474

خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 441-453

خصوصیات کیفی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 677-685

خصوصیات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 497-507

خواب بذر؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 623-635

 

د

دانه‌گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 111-118

دانه‌گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 323-331

دما‌‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 233-242

دمای برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 213-223

 

ذ

 

ر

ریزازدیادی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 291-296

ریزازدیادی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 669-675

ریزش خرداد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 367-378

ریزغده؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-156

ریزغده؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 613-622

ریز‌نمونه‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 291-296

رشد رویشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 27-39

رشد رویشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 303-312

رشد مجدد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-278

رقم؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 601-611

رقم فوجی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 399-407

رقم گالیا‌ـ 52؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 303-312

رقم مامایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

رقم میرلا؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 303-312

رگرسیون گام‏به‏گام؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 63-75

رنگیزه‏ های فتوسنتزی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 441-453

رنگ‌گیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-140

رنگ‏ و شکل‏گل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 575-589

 

ز

زمان گل‌دهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-211

زنیا؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 111-118

زینتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

زنده‏مانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-86

زودرسی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-211

 

ژ

ژرانیول و ژرانیال؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 601-611

ژنوتیپ 1-25؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

ژنوتیپ مقاوم‌‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 549-561

 

س

سازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-25

سازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 233-242

سازۀ ژنی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-16

سیب؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-140

سیب؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 399-407

سیب؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

سبز‌شدن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 357-365

سرعت رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 575-589

سرعت رشد محصول؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 157-168

سرعت رشد نسبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 157-168

سیستم‌های تربیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-140

سطح برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

سطح برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 213-223

سفتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 387-398

سفتی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 649-658

سفتی میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 467-474

سنبل بیابانی پاره‌برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 497-507

سینتیک خشک‌شدن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 243-258

سوسن هیبرید آسیاتیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

 

ش

شاخص سطح برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 157-168

شاخص کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 669-675

شاخص‌های تحمل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 563-573

 

ص

صفات مورفولوژی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 51-61

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 507-521

 

ض

ضایعات پس ‏از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 279-290

ضرایب همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 63-75

 

ط

 

ظ

ظرفیت آنتی‌اکسیدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

ظرفیت زراعی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 99-109

 

ع

علف گندمی بیابانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 523-534

عمر انبارمانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-495

عمر پس از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 649-658

عمر گلجایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 429-439

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 169-178

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 535-547

عملکرد و تشکیل میوه‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 467-474

عناصر پرمصرف؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

عناصر غذایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-140

عناصر غذایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 367-378

عناصر غذایی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 591-600

عناصر کم‌مصرف؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 409-427

عنصر غذایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

عوامل رونویسی‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 379-386

 

غ

غده؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 27-39

غده‏زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 27-39

 

ف

فالانوپسیس؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-86

فراسرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 313-322

فیزیولوژی درخت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

فستوکای پابلند؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-465

فستوکای پابلند؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 523-534

فعالیت آنتی‌اکسیدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 243-258

فعالیت ضد اکسیدانی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 387-398

فعالیت میکروبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 387-398

فلاونوئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 243-258

فلورسانس کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 441-453

فنولوژی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 27-39

فورکلرفنورون؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 259-268

 

ق

قارچ صدفی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 687-692

قلیاییت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 549-561

قندهای محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-356

قندهای محلول‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 213-223

 

ک

کاهش وزن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 649-658

کائولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

کپسول بذر؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-86

کربوهیدرات‏های محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-278

کشت بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 687-692

کشت بدون خاک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 613-622

کیفیت روغن‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 233-242

کیفیت ظاهری؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 357-365

کیفیت میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

کیفیت میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

کلرید‌کلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-140

کیوی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

کیوی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 387-398

کود گاوی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

کودهای بیولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

کوکوپیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 637-647

 

گ

گیاه دارویی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 243-258

گرده‌افشانی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 323-331

گرده‏زا؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 111-118

گردو؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 549-561

گیلاس؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-25

گوگرد‌ـ آهک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

گونه‏هایی از Prunus؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 623-635

 

ل

لیگنین‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 279-290

 

م

ماده‏ زایی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 225-231

مادۀ فیزیولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 111-118

متازنیا؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 111-118

محتوای نسبی آب برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 535-547

محتوای نسبی آب برگ (RWC)‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 213-223

محیط کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-86

محیط کشت‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 179-192

محیط کشت‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 291-296

محیط کشت موراشیگ و اسگوک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 669-675

مرزۀ خوزستانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 291-296

مرکبات‌‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 367-378

مرگ‌و‌میر ریشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 523-534

میزان رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-465

مسیر فنیل‏پروپانوییدها‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 279-290

منطقه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 333-343

مواد جامد محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 467-474

مؤلفه‌های اصلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 297-301

میوۀ مرکبات؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 591-600

 

ن

نیاز سرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-356

نانوذرات؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 429-439

نانوفناوری‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 429-439

ناهنجاری‏های فیزیولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 591-600

نیتروژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-50

نیتروژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 399-407

نیتروژن مایع؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 313-322

نرم‏ شدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 387-398

نسبت پتاسیم به سدیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-50

نسبت تشکیل سوخ؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 157-168

نشاسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-356

نشانگر ISSR؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 51-61

نشت الکترولیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-278

نشت یونی ریشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 523-534

نهاده‏های آلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 243-258

نور؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

 

و

وزن خشک؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 507-521

ویژگیهای رویشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 535-547

ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی میوۀ انگور سلطانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 259-268

 

ه

هرس؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-97

هلو‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

همبستگی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 497-507

همبستگی صفات؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 333-343

هواکشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 613-622

هورمون؛ علوم باغبانی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 291-296

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com