آ

آب گرم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 225-234

آریل؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-317

آفتاب‌سوختگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-360

آنالیز پارسیمونی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 401-415

آنالیز کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

آنتوسیانین‏ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 217-223

آنزیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 185-195

آنزیم آنتی‏ اکسیدانت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 127-136

 

ا

اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 197-205

اختلاط ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-54

ارقام تجاری توت‌فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-54

ارقام مقاوم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 127-136

ایزوله قارچ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 361-375

اسانس آویشن شیراز؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-78

اسانس آویشن شیراز؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

اسانس تیمول؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

اسید سالیسیلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

اسید هومیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

التیام‌دهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 55-66

انار؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-360

انبار؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 55-66

انبارمانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 225-234

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 207-216

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 345-352

انگور ) (Vitis vinifera؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 137-149

انگور فلیم سیدلس؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 245-256

اهلی‏سازی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-277

 

ب

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 151-162

بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 391-399

باززایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 345-352

باززایی مستقیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 391-399

بستر کاشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

بکرباری کاذب؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 245-256

بیماری آتشک‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 127-136

بوت استرپ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

 

پ

پارامترهای بیوشیمیایی‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-317

پاکت‌گذاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-360

پیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 377-382

پیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-114

پیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

پراکسیداز؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-317

پرلیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 383-390

پروتئین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 185-195

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-33

پستۀ قزوینی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 297-307

پلی‏ اتیلن با دانسیته پایین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 79-91

پلی‏آمین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 225-234

پلی‏پروپیلن؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 79-91

پوتریسین (پلی‏آمین)؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 137-149

 

ت

تبائین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 287-295

تجزیة ضرایب مسیر ترتیبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

تجزیه به مؤلفه‌های اصلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 115-126

تجزیۀ خوشه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 115-126

تجزیۀ خوشه‏ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 417-427

تجزیۀ کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-277

تحمل به خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 429-440

تخصیص مادة خشک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 197-205

ترینگزاپک‌اتیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-33

تغییرات بیوشیمیایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 115-126

تلقیح ریشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 361-375

تیمار سرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 55-66

تیمار کوتاه‌مدت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-78

تیمول؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-78

تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 297-307

تنش شوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-33

تنظیم‌کننده‏های رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 475-484

تنظیم‌کنندۀ رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 279-286

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 115-126

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 151-162

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-277

تنوع کلروپلاستی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 401-415

توالی‌های ساده تکرار‌شونده( ریزماهواره‌ها)؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 151-162

توت‏ فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 217-223

توت‌فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 325-334

توت‏فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-244

توت‌فرنگی رقم کردستان؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-54

تودۀ بومی‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-277

تیوسولفات نقره؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

تولید اتیلن؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 79-91

 

ث

 

ج

جذب عناصر؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 93-101

جزایر گرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 461-473

جنین‏زایی سوماتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 345-352

جوانه؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-114

 

چ

 

ح

 

خ

خاک پوششی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 377-382

خشکیدگی خوشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 207-216

 

د

درمنه؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 319-324

درمنه؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 401-415

دما؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 461-473

 

ذ

 

ر

ریزنمونۀ تخمدان‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 345-352

رشد مجدد؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 429-440

رطوبت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 461-473

روابط ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-54

روابط فیلوژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 401-415

 

ز

زیتون؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 93-101

زردی برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-114

زردی برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-78

زمان کوددهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-244

 

ژ

 

س

ساکارز؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

سالیسیلیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 325-334

سبزی‏های میوه‏ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 279-286

سرعت رشد نسبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 197-205

سرمازدگی بهاره؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 35-43

سطح ویژة برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 197-205

سفتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 137-149

سمیت بور؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 93-101

سنگوئینارین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 287-295

سوپرجاذب؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

سوپرکولینگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 35-43

سودوموناس فلورسنس؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 297-307

 

ش

شاخص کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 441-447

شاخص‏های آسایش دمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 461-473

شاخص‌های رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 383-390

 

ص

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

صفات مورفولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 417-427

 

ض

 

ط

طالبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

 

ظ

ظرفیت آنتی‌اکسیدان؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 325-334

ظرفیت نگهداری آب؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

 

ع

عروسک پشت پرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 383-390

عصاره مخمر‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 287-295

علائم ظاهری‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 93-101

عمر انبار‏مانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 79-91

عمر گلجایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

عناصر غذایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-343

 

غ

 

ف

فاکتورهای کیفی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 325-334

فسفر؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 361-375

فشار اینبریدینگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-174

فضای سبز‌.‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 461-473

فعالیت میکروبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 137-149

فنل‏کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 127-136

فوم2/1؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 115-126

 

ق

قارچ دکمه ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 377-382

قطر نشا؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 197-205

قطعات گره؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 391-399

 

ک

کاتالاز‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 417-427

کارواکرول؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-78

کربوهیدرات؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-114

کشت بدون خاک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 217-223

کشت بدون خاک‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-244

کشت تخمک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 245-256

کیفیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 79-91

کیفیت میوه و نسبت پتاسیم به منیزیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 207-216

کلرید کلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-343

کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 185-195

کلم زینتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 475-484

کلون سازی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 361-375

کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 383-390

کود دامی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-244

کوکوپیت‌.‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 383-390

 

گ

گیاه زینتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 361-375

گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 127-136

گلابی) (Pyrus communis؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 225-234

گل‌دهی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 279-286

گل نرگس رقم داچ مستر‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

گوجه‌فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

 

ل

لاکاز؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-317

لیزیانتوس؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 185-195

لیگنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-317

لیلیوم هیبرید LA (Longiflorum×Asiatic hybrids)؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-114

لولیوم دائمی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-33

 

م

ماتریس تشابه.‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 151-162

ماده خشک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-343

محتوی سدیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 441-447

محتوی نسبی آب برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 441-447

محیط MS؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 391-399

مراحل فنولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-174

میزان رشد؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-33

مقاوم‌سازی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 429-440

میکوریز آربسکولار؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 297-307

میوه‌شناسی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-174

 

ن

ناجور بذر؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-174

ناجور برچه؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-174

ناحیهtrnL-F؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 401-415

نیاز سرمایی‏؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 217-223

نانو TiO2؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 287-295

نسبت ریشه به شاخساره؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 429-440

نشانگر ریز‌‌ماهواره‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-54

نصیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 35-43

نوری دیررس؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 35-43

 

و

ویتامین C؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 417-427

ورمی کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 377-382

ورمی‏کمپوست؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-244

وزن تر‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-266

ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-360

 

ه

هرس؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-343

همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-343

همبستگی.‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

همبستگی‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com