آ

آبیاری قطره ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 285-292

آبشویی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 461-471

آرتمیزینین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 323-330

آلیاسه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 135-143

آلسترومریا؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

آلوچه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-210

آنالیز GC/MS؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 153-159

آنتوسیانین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 189-198

آنزیم پلی گالاکتوروناز؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 113-123

آنغوزه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 461-471

 

ا

ارقام انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-113

ازدیاد غیرجنسی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 135-143

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 153-159

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 243-254

اسید جیبرلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 305-310

اسیدجیبرلیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 461-471

اسید‌جیبرلیک و تی‌دیازورون؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

اگروباکتری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-101

انبار؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

انبارداری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 65-78

انبار سرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 211-216

انتقال ژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-11

انتقال ژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-101

انجیر خوراکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 125-133

اندازه سلول محافظ؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 125-133

انگور بی‌دانه‌سفید؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 255-265

 

ب

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 357-370

بادرشبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 243-254

بالبیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 135-143

بنزیل آدنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 65-78

بنزیل آدنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 135-143

بنزیل آدنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 267-274

بنزیل آدنین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 275-283

به (Cydonia oblonga Mill.)؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 53-63

 

پ

پارامترهای رشدی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 345-355

پاییز.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 189-198

پاکلوبوترازول؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 345-355

پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-210

پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 423-435

پایه پاکوتاه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 53-63

پایه های پاکوتاه کننده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 43-52

پتانسیل آب خاک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 285-292

پتانسیل ماتریک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 403-410

پرمنگنات پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-241

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 403-410

پس از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

پس از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 211-216

پس از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-241

پس از برداشت.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 243-254

پلی آمین ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 331-336

پوسیدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 211-216

پوسیدگی گلگاه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 463-471

پیوند؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 423-435

 

ت

تابستان؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 189-198

تانسیومتر؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 285-292

تبادلات گازی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 345-355

تجزیه به عامل ها.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 357-370

تجزیه ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-344

تجزیه کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 357-370

تجزیه میانگین نسلها؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 293-304

تربیت بوته؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 371-379

ترکیبات طبیعی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 255-265

ترکیبات فنولی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 411-422

ترک‌خوردگی میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 463-471

تشابه ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-344

تشدیدکننده اکسین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-113

تشکیل میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 311-321

تعداد برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 65-78

تیمار گرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 113-123

تنش آبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 345-355

تنش آبی تعدیل یافته؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 403-410

تنش اکسنده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-174

تنظیم کننده های رشد گیاهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 381-391

تنک میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 423-435

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 43-52

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-210

تیوردوکسین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-174

تیوردوکسین ردوکتاز؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-174

 

ث

 

ج

جیبرلیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 323-330

جیبرلین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 65-78

جنین بازیابی شده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 267-274

جنین جوانه زده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 267-274

جوانه‌زنی دانه‌گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-187

 

چ

 

ح

حبه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-113

حجم بستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-32

 

خ

خیار؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 285-292

خاک‌پوش؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 463-471

خربزه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 293-304

خرما؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-241

خسارت سرمازدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 113-123

خشک کردن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 243-254

خمش؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-32

خواب.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 461-471

خودسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 447-461

خود (نا)سازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 145-152

خودناسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 311-321

خوشه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-113

 

د

دانه گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 311-321

درصد کاهش وزن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 331-336

دگرسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 447-461

دما؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-187

دما؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 189-198

دما؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 243-254

دمای کانوپی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 393-401

 

ذ

ذخیره کربوهیدرات؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-187

 

ر

رز؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-32

ریز نمونه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-11

ریزنمونه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 381-391

رسیدن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 113-123

رشد لوله گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 145-152

رشد لوله گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 311-321

رقم Paramo؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 371-379

رقم Torkal؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 371-379

رنگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

روش‌های تربیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 423-435

 

ز

زالزالک ((Crataegus sp.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 53-63

زردآلو؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 145-152

زمان‌گلدهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-187

 

ژ

ژنوتیپ های مشکوک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 447-461

 

س

سایتوکینین؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 135-143

ساختار سه بعدی.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-174

سایکوسل؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 267-274

سایه‌دهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 463-471

سیب رقم آزایش؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 43-52

سرمادهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 461-471

سرمازدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 211-216

سفتی بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 331-336

سیکاس؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 381-391

سلامت مادگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-187

 

ش

شاخص آب‌ گریزی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-174

شیپوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 65-78

 

ص

صفات زراعی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 293-304

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 357-370

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 411-422

 

ض

ضریب همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 357-370

 

ط

طول عمر؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 275-283

 

ظ

 

ع

عمر پس از برداشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 255-265

عمر گلدانی (ماندگاری)؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 79-89

عمل ژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 293-304

 

غ

 

ف

 

ق

 

ک

کارواکرول؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 153-159

کاروتنوئید؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 411-422

کاکوتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-344

کالوس‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 381-391

کاهو؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-101

کربوهیدرات محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 393-401

کشت بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-101

کشت بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 381-391

کلریدکلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 393-401

کلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 79-89

کل کربوهیدرات های محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-22

کم آبیاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 125-133

کیوی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

کیوی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 331-336

 

گ

گرده افشانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 311-321

گرده افشانی کنترل شده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 145-152

گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 53-63

گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 345-355

گلخانه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 285-292

گلدهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 305-310

گل سوسن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 79-89

گل شاخه بریده؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 189-198

گوجه فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 113-123

گوجه‌فرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 463-471

گوجه فرنگی گلخانه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 423-435

 

ل

لینالیل استات؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 153-159

 

م

متیل جاسمونات- سالیسیلیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 323-330

محصول درجه 1؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 371-379

محیط کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-11

محلول‌پاشی GA3؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 305-310

میخک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 275-283

مراحل گلدهی و بذردهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 153-159

مرحله خارک؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-241

مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. vulgare)؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 153-159

مرکبات؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 211-216

میروبالان؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-210

میزان تشکیل میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 447-461

مطالعه میکروسکوپی.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 447-461

مولکولی تجزیه -تجزیه خوشه ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-344

 

ن

نانوسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

نیترات؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 411-422

نشت یونی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-22

نور؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 189-198

 

و

واکنش روزنه؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 125-133

ویتامین ث.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 331-336

وراثت‌پذیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 293-304

 

ه

هتروزیس؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 293-304

هرس.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-32

هویج.؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 411-422

هورمونIBA؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 79-89

هومیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 275-283

 

ی

یخ زدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-22

یکلمن؛ علوم باغبانی ایران دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 305-310

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com