آ

آب کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 309-318

آغازگر دیجنریت؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 169-183

آلسترومریا؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-72

آلل‌های ناسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 169-183

آمونیوم؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 309-318

آنتی‌اکسیدان؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

آنتی‌اکسیدان‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 413-422

 

ا

اتیلن؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-158

اجزای عملکرد.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 267-275

ارتفاع؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 403-412

ازتوباکتر؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 245-254

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 245-254

اسید هومیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 393-402

اصلاح.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 127-140

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 31-40

انگور سیلوسترس؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 207-215

انگور عسکری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 349-356

 

ب

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 127-140

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 169-183

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 319-327

بادرشبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 245-254

برموداگرس.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 277-289

بستر کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 41-52

بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-158

بنه دختری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 379-391

به‌گزینی کلونی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 113-126

بیوفسفات؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 245-254

 

پ

پیاز خوراکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-20

پالایش؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 277-289

پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 227-236

پتانسیل آب برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-103

پتانسیل ماتریک؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 357-363

پیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 393-402

پراکسیداز؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 301-308

پرکسیداز (POD)؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

پروتئین؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 301-308

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 31-40

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 357-363

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 365-377

پرولین.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 291-299

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 73-82

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 365-377

 

ت

تجزیه خوشه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 193-205

تجزیه‌عامل؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 193-205

تجزیه فاکتور.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-265

تجزیه کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-265

تجزیه کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 319-327

تره‌ایرانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-103

تشکیل میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-9

تغذیه برگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 267-275

تلاقی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 185-192

تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 31-40

تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-103

تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 365-377

تنش کلرید سدیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 267-275

تنظیم اسمزی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-338

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 73-82

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 127-140

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 237-244

 

ث

 

ج

جذب؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-29

جذب عناصر؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 403-412

جوانه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 349-356

 

چ

 

ح

حذف میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 349-356

 

خ

خیار ترشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-64

خربزه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 357-363

خربزه گالیا؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 227-236

خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 291-299

خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 301-308

خصوصیات فتوسنتزی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 291-299

خصوصیات مورفولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 193-205

 

د

دی‌متیل‌پیرازول‌فسفات؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 309-318

علوم باغبانی ایران دوره انبارمانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 339-347

 

ذ

 

ر

رادیکال‌های آزاد؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-167

رایگرس؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 277-289

ریز ازدیادی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

ریزماهواره؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-20

رشد تجمعی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-338

رگرسیون.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 113-126

 

ز

زی‌توده.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-29

زردی برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 393-402

زعفران؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 379-391

زئولیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 41-52

 

ژ

 

س

سرعت رشد نسبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-29

سرمادهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 113-126

سیگموئید.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 83-94

سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

سوسن؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 393-402

سولفات روی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 267-275

 

ش

شاخص تناوب باردهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 217-225

شاخص سرمازدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 339-347

 

ص

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 73-82

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 319-327

 

ض

ضریب تشابه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 73-82

ضریب تنوع؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-265

ضریب همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 319-327

 

ط

طول عمر گلدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-158

طول مادگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-9

 

ظ

ظرفیت مزرعه.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 31-40

 

ع

عقیمی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-9

عملیات زراعی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 379-391

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 227-236

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 357-363

عملکرد گل؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 379-391

 

غ

 

ف

فاصله ژنتیکی.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 185-192

فتوسنتز؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-338

فسفر؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 41-52

فعالیت آنتی‌اکسیدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-167

فلاونوئیدها؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 413-422

فلزات سنگین؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

فلفل؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 309-318

فیلوژنتیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 207-215

فنل‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 413-422

 

ق

قطر تخمدان.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-9

قندهای محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 365-377

قهوه‌ای شدن.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

 

ک

کادمیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

کالوس‌های جنینی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-72

کاهو.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

کدوی تخم کاغذی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 291-299

کربوهیدرات کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-167

کربوهیدرات‌های محلول.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 301-308

کسر زهکشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-29

کشت ارگانیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 413-422

کیفیت ظاهری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 403-412

کیفیت میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 339-347

کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 301-308

کلروفیل.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 227-236

کلسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 227-236

کنتاکی بلوگرس؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 277-289

کیوی‌فروت؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 413-422

 

گ

گیاهان دارویی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 291-299

گردو؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

گریفینگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-64

گره؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-72

گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed.)؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-338

 

ل

 

م

مارچوبه؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 237-244

میانگین تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-20

محتوای نسبی آب؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 31-40

محیط کشت ½ MS؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-72

محلول‌پاشی تابستانه و زمستانه اوره؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 217-225

محلول غذایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 41-52

مدل LinBiExp؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 83-94

مدل رشد سیب؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 83-94

مدل غیرخطی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 83-94

مرگ جوانه‌؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 349-356

میزان فتوسنتز خالص؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-29

مصرف پاییزه نیتروژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 217-225

مطالعات آناتومیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 349-356

معیارهای انتخاب مدل؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 83-94

مقایسه میانگین.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 193-205

مقدار نسبی آب برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-103

مکان ژنی S.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 169-183

میکوریز؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 365-377

 

ن

ناسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-9

نیترات؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 309-318

نیترات سرب؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 277-289

نیتریفیکاسیون.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 309-318

نیتروژن؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 291-299

نشانگر RAPD.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 237-244

نشانگرهای مولکولی.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 207-215

نشت الکترولیتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-167

نشت یونی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 339-347

نمک.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-167

نواحی حفاظت شده؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 169-183

 

و

واریانس افزایشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-64

واریانس غالبیت.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-64

وراثت‌پذیری؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-64

ورمی‌کمپوست.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 245-254

 

ه

هیبرید؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 185-192

هتروزیگوسیتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-20

هدایت روزنه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-338

هدایت روزنه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 357-363

هرس.؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 217-225

همبستگی صفات؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-265

هینوکیتیول؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 393-402

هومیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 105-112

هومیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 403-412

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com