آ

آبسایزیک اسید؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 283-289

آبکشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263

آب میان بافتی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 375-382

آزمون نشاسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

آغازگر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 247-252

آلبالو؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 359-373

آلل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 247-252

آنالیز کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ا

ایران.؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

ازت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 209-221

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

اسانس؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 337-345

اسپیر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

اسید ایندول استیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 283-289

اسید چرب کنجاله آفتابگردان؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

اسیدهای چرب؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

اسفناج؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

اصلاح پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 359-373

اکسید نیتریک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 301-308

انبار سرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

انبه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

انگور؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 319-326

انگور (Vitis vinifera L.)؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ب

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

بادام؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 247-252

بادنجان؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

باززایی گیاه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 347-357

بدشکلی میوهها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 383-391

بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

بومی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

پ

پیاز؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پایه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پایه کدو؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 291-300

پیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 393-399

پتاسیم؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 209-221

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 327-335

پرولین؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 375-382

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274

پسته؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 275-280

پسته نر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پوسیدگی خاکستری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

پوکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 383-391

پیوند؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پیوند؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 291-300

پیوند سبزیها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پیوندک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پیوندک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 291-300

 

ت

تجزیه خوشه‌ای.؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تجزیه خوشه‌‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 223-233

تجزیه عامل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تجزیه عامل‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تجزیه کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تجزیه کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تجزیه کلاستر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 359-373

تیدیازورون؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 301-308

ترکیبات فنولی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تشکیل میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تغییرات فصلی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 209-221

تنش آبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 327-335

تنش خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنوع ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تنوع مورفولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 223-233

توتفرنگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

توده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

توده بومی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ث

 

ج

جنین سوماتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 347-357

 

چ

 

ح

حلقهبرداری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274

 

خ

خیار؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خیار؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263

خیار گلخانه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 291-300

خاک‌دهی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 393-399

خربزه و طالبی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خشکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

خودناسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

خودناسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 247-252

خودناسازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-318

 

د

درصد باز شدن گل‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

دور آبیاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ذ

ذخیره‌توارثی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 223-233

 

ر

رز رقم هفت رنگ(Rosa hybrida؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 347-357

ریزش جوانه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274

ریزش جوانههای گل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 383-391

ریزش غنچه‌ها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ریزش میوهها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 383-391

ریزنمونه برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 319-326

رشد لوله گرده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-318

رقم؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

رقم زرد دانشکده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

رقم زرد دانشکده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-318

رکود؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 375-382

رنگیزهها؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

روغن سویا؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

روغن ولک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

روغن ولک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 275-280

 

ز

زیتون؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

زردآلو؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 375-382

زنده‌مانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

زود خندانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 383-391

 

ژ

ژربرا؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 337-345

ژنوتیپ؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

ژنوتیپ گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 327-335

 

س

سازگاری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ساکارز؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سالآوری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274

سیتوژنتیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

سدیم نیتروپروساید؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 301-308

سرما؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 375-382

سرمازدگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سطح برگ؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سفتی بافت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سوسن چلچراغ؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 283-289

 

ش

شاخص‌های ریشه‌زایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

شاخص‌های کیفی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ص

صفات رویشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 291-300

صفات فیزیولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 275-280

صفات کمی و کیفی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 223-233

صفات کمی وکیفی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

صفات مرفولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

صفات مورفولوژیک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

صفات مورفولوژیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 337-345

عمر گلدانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 301-308

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکرد؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

غ

 

ف

فاصله کشت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فتوسنتز؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

فسفر؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 209-221

فلسبرداری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 283-289

فلفل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ق

قارچ؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

قارچ دکمه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 393-399

قندهای محلول کل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 327-335

 

ک

کارآیی مصرف آب؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کاریوتیپ؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کالوس جنین‌زا؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 319-326

کاهش وزن؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کربوهیدرات؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 375-382

کربوهیدرات محلول؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 209-221

کرفس؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کشت توأم؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کیفیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کیفیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263

کیفیت میوه؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-318

کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263

کلروفیل؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 327-335

کلشیسین؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کمپوست زباله شهری؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کمپوست مصرف شده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 393-399

کود؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

گ

گرده‌دهنده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گروه‌بندی ژنتیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گیلاس؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گیلاس؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 359-373

گیلاس (Prunus avium L.)؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-318

گل بریده میخک؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 301-308

گل بریده مریم؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گل مکزیکی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ل

 

م

ماده موثره؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

میتوز؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

محیط کشت MS؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 319-326

محلولپاشی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274

محلول غذائی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263

محلول نگهدارنده؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 337-345

میخک‌هندی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 337-345

منابع ژنی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 359-373

میوه انار؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

میوه گلابی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ن

ناخندانی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 383-391

نیاز سرمایی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نشت الکترولیت؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نور فرابنفش؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

و

ویتامین ب‌1؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ه

هدایت روزنه‌ای؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقهای؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

همبستگی؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

همبستگی صفات؛ علوم باغبانی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com