آ

آزمون مانتل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 209-218

آسپرژیلوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-60

آفت‌کش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-323

آفت کلزا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 201-208

آگاریکالس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 241-252

آنتی‌زنوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 209-218

آنزیم پروتئاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 325-340

 

ا

اتیلن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 277-292

اثرگذاری کشنده و زیرکشنده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-81

ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-60

اکسادیارژیل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 83-91

الایزا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 263-275

القای مقاومت سیستمیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-301

ایمیداکلوپرید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 201-208

امید به زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-29

انگشت‌نگاری DNA؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 115-127

انگلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-42

انگل گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-49

انگومک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-105

 

ب

باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-137

باسیلوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-301

بکورتوویروس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 341-348

بلوط؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 231-240

بن‌سولفورون‌متیل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 83-91

بوتاکلر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 83-91

 

پ

پاخورۀ گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

پروتئین پوششی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 263-275

پوتی‌ویروس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 263-275

 

ت

تجزیۀ خوشه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 115-127

تحمل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 209-218

ترکیب‌های فرار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-301

ترکیب‌های فرار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 325-340

تغییرات جمعیتی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 231-240

تله فرومونی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 231-240

تنوع ژنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 115-127

تنوع گونه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-187

توان جستجوگری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-311

تیوبنکارب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 83-91

 

ث

 

ج

جاسمونیک اسید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-301

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-137

جریان ژنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 115-127

جیرۀ‌ غذایی پرندگان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-60

جوانه‌خوار بلوط؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 231-240

 

چ

 

ح

حساسیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

حشره‌کش ارگانیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 253-261

 

خ

 

د

دیازینون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 201-208

دشمنان طبیعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-42

دلتامترین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 107-114

دموگرافی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-29

 

ذ

 

ر

رخداد بیماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 219-230

ردیابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 201-208

 

ز

زادآوری ویژة سنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 21-29

زانتوموناس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 277-292

زیست‌سنجی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 83-91

زیست‌سنجی و مرگ‌و‌میر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 151-162

زیست‌شناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 231-240

زعفران (Crocus sativus L.)؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 263-275

زمان دستیابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-81

زمان دستیابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-311

 

ژ

ژرم پلاسم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

ژن P1 و پروتئین پوششی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 189-199

 

س

سازگاری جنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 241-252

سازگاری رویشی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 241-252

سالیسیلیک اسید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-301

سطح زیان اقتصادی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-323

سمیت باقی‌مانده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 151-162

سن گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 107-114

سویا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

سودومونادهای فلورسنت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 277-292

سوسک کلرادوی سیب‌زمینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-187

 

ش

شاخص بتای منلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 139-150

شاخص ماده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

شدت بیماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

شکارگر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-42

شکارگری غیرانتخابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 139-150

شکارگرها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-187

شناسایی مولکولی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 325-340

 

ص

 

ض

 

ط

طبقه‌بندی IOBC؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-81

 

ظ

 

ع

عسلک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 253-261

 

غ

غلظت کاهش‌یافته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 151-162

 

ف

فیپرونیل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 107-114

فراوانی گونه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-187

فراوانی نسبی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-42

فرمولاسیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 107-114

فیزیولوژی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 341-348

فضای سبز تهران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-49

فعالیت آنتی‌اکسیدانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-105

فنیتروتیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 107-114

فنیتروتیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 201-208

 

ق

قارچ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 241-252

قارچ‌های زهرابه‌زا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-60

 

ک

کپک آبی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 219-230

کپک سبز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 219-230

کیسة تخم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-323

کلرپیریفوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 201-208

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-105

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-311

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 325-340

کنۀ تارتن دونقطه‌ای و SDS-PAGE؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 209-218

کنۀ شکارگر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 139-150

 

گ

گیاهان میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-42

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 277-292

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 189-199

 

ل

 

م

میانگین شدت بیماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 219-230

مدیریت تلفیقی آفات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-81

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-9

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 11-20

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 341-348

مقاومت القایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 93-105

مقاومت القایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 253-261

مواد کانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 341-348

میوة مرکبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-323

مورفولوژی پرگنه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 241-252

 

ن

نرخ حمله؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 71-81

نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-49

 

و

ویروس‌های گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 341-348

 

ه

 

ی

یونجه‌زار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 177-187

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com