آ

آسپرژیلوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 259-267

آغازگرهای بین ریزماهواره؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 161-177

آفت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 219-225

آنالوگ اکدایسون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 69-78

آنتی‌بیوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-160

آنتی‌زنوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-160

 

ا

اثر تلقیح؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-139

اثر سینرژیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 317-329

اریباتید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-18

ارقام برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-112

ارقام پسته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 249-258

ارقام گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

ارقام مقاوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-160

استان فارس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 219-225

اسیدیته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 259-267

اصلاح خاک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

اکوتیپ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

ایمیداکلوپراید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 285-294

ایمیداکلوپرید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-94

انتقال ژن حشرات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-218

انگل‌واره تخم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

 

ب

باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 249-258

بافت خاک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

باکتری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 351-362

بالتوری سبز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-338

بیان ژن در زمان واقعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-371

بستر کشت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 241-248

بلایت فوزاریومی خوشۀ گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-371

بیماری‌زایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-67

بیوکنترل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 317-329

 

پ

پدیدۀ حد نصاب احساس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 351-362

پراکسیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-371

پروتئین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-31

پژمردگی فوزاریومی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 191-205

پسیل پسته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 33-40

پلی فنل اکسیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-371

پوسیدگی طوقه و ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-67

 

ت

تأثیرات زیرکشندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-338

تأثیرات ‌کشندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-338

تاکسونومی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 113-117

تجربۀ پارازیتیسم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-139

تجزیۀ خوشه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 191-205

تحریک‌کنندة رشد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

تریپس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 219-225

تریپس پیاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-94

ترکیبات اکدایستروئیدی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 69-78

تغییر و تبدیل ژرم لاین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-218

تلفیق؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 179-190

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 339-350

توکسین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 259-267

توکسین ToxA؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 79-86

تولیدمثل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 277-284

 

ث

 

ج

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 249-258

جلب‌کنندۀ تغذیه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 285-294

جو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 161-177

 

چ

چربی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-31

 

ح

حشره‌کش‌ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-338

 

خ

خربزه و طالبی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 191-205

 

د

دیاپوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-276

دموگرافی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

 

ذ

 

ر

رده‌بندی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-18

ریزتزریق؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-218

ریزوباکتری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 317-329

رفتار بیماری‌زایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-112

رفتار کاوشگری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 131-139

رگرسیون لجستیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 307-316

روش IOBC؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-338

 

ز

زیست‌سنجی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-338

 

ژ

ژرم‌پلاسم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 307-316

ژن حساسیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 79-86

 

س

ساختار ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 161-177

سرماسختی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-276

سفیدة بزرگ کلم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 269-276

سینژیست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 33-40

سن گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-31

سن گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-160

سوختگی غلاف برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-112

 

ش

شب‌پره پشت‌الماسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 277-284

شب‌پرۀ پوست‌خوار میوه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 249-258

شمال ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-112

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-18

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عناصر متحرک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-218

عوامل قارچی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 317-329

 

غ

 

ف

فیتواکدایستروئید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 69-78

فیزیولوژی گوارش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-57

فلورسانس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 295-306

 

ق

قارچ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 113-117

قارچ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 339-350

قارچ نماتدخوار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

قارچ‌های نماتدخوار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 179-190

 

ک

کیتوزان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-371

کربوهیدرات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-31

کرم سیب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

کلروفیل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 295-306

کلروفیل و سودوموناس فلورسنت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

کنترل زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 179-190

 

گ

گیاه میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 277-284

گردو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-67

گزارش جدید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 219-225

گل جالیز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 295-306

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-160

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 241-248

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 295-306

گونه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 113-117

 

ل

لکتین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-57

لکه‌برگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 113-117

لکه خرمایی گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 79-86

لوبیا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 317-329

لوبیای معمولی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

 

م

متابولیسم حد واسط؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-57

مدیریت آفات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 241-248

مدیریت مقاومت به آفت‌کش‌ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 33-40

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 307-316

مقاومت به حشره‌کش‏ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-94

مقاومت تقاطعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 87-94

مقاومت گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

منطقۀ سد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 339-350

موریانه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 285-294

 

ن

نانوکپسول‌های پایۀ اتیل سلولز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 285-294

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 241-248

نرخ رشد جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 277-284

نماتد ریشه گرهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 295-306

نماتد مولد گره ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

نیم‌آزال؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-31

نوع خاک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 227-240

 

و

ویروس موزاییک زرد لوبیا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 119-129

 

ه

هتروکاریون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 339-350

هستۀ یخ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 351-362

همبستگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 191-205

هموسرین لاکتون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 351-362

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com