آ

آفتاب‏دهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 111-120

آلفا- آمیلاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 251-263

آلل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 59-69

آویشن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 49-58

 

ا

اثرات کشندگی و زیرکشندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 357-369

ارقام آفتابگردان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 39-48

ارقام سیب‌زمینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

ارقام مختلف؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 289-298

ارقام مقاوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 357-369

استان گلستان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 39-48

اکدیستروئید‌های گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 309-318

البرز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 185-199

 

ب

باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 329-336

بازدارنده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 251-263

بالشک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 161-170

برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-37

برهم‌کنش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

بلایت فوزاریومی سنبله؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 83-88

بیماری پوسیدگی ذغالی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 39-48

بیوتیپ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 201-211

 

پ

پاخورة گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 121-138

پارازیتویید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 265-278

پارازیتوئید تخم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-11

پوسیدگی قارچی ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 49-58

 

ت

تراژن‌سازی با واسطۀ اگروباکتریوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 229-239

ترجیح میزبانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

تنوع زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 101-109

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-37

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 121-138

تنوع گونه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 337-345

تولیدمثل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 161-170

 

ث

 

ج

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 89-99

جدول زندگی باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-227

جدول زندگی دوجنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 329-336

جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-11

جنگل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 101-109

 

چ

 

ح

حالت آماده‌باش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 299-307

حبوبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 49-58

 

خ

خشکیدگی شاخه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 111-120

 

د

داکسی‌نیوالنول؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 83-88

درخت نارون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-227

دموگرافی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-11

دموگرافی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 309-318

دورة زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

 

ذ

 

ر

 

ز

زیتون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 111-120

زیست‌سنجی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 357-369

زیست‌شناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 213-220

زمان نشو و نما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 329-336

زنگ زرد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 241-250

 

ژ

ژن Tri13؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 83-88

 

س

سازۀ سنجاق‌سری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 229-239

سالیسیلیک اسید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 299-307

سرخس شترمرغی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 309-318

سن گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 347-355

سوسک کلرداوی سیب‌زمینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

 

ش

شاخص‌های تغذیه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 289-298

شب‌پرۀ پشت‌الماسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 265-278

شب‌پرۀ پشت‌الماسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 309-318

شتة روسی گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 89-99

شته نارون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-227

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 371-380

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصارة گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 49-58

عناصر غذایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 347-355

 

غ

غلظت LC50؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 357-369

 

ف

فراوانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 265-278

فیلوتیپ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 59-69

فیلوژنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 13-27

فیلوژنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 59-69

فون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 185-199

 

ق

قارچایستایی. ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 49-58

قارچ-ریشه آربوسکولار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 371-380

 

ک

کیاسر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 371-380

کیتیناز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 299-307

کچرز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 319-328

کردستان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 101-109

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 319-328

کفشدوزک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 161-170

کفشدوزک خربزه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 251-263

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-11

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 59-69

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 121-138

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 139-150

 

گ

گیاهچه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 241-250

گیاه میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 161-170

گزارش جدید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 185-199

گلایل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 13-27

گلوکاناز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 299-307

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 83-88

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 241-250

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 347-355

 

ل

 

م

مدیریت آفت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

مدل‌ کینتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 319-328

مراحل لاروی و شفیرگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 265-278

مرکبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 213-220

میزبان‌های مقاوم گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 289-298

مطالعات تبارشناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 201-211

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 39-48

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 241-250

مقاومت پایدار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 241-250

مقاومت سیستمیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 299-307

مقاومت طیف گسترده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 229-239

مقاومت گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

مقاومت گیاه کامل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 241-250

مقاومت گیاه میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 89-99

منطقۀ زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 265-278

 

ن

نرخ ذاتی افزایش باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 329-336

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 213-220

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-227

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 329-336

نرخ شکارگری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 89-99

نسبت جنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 213-220

نشو و نما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 161-170

نیوالنول؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 83-88

 

و

واکنش تابعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 151-159

واکنش عددی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 151-159

ویژگی‌های بیوشیمیایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 251-263

وسترن بلات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 13-27

 

ه

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com