آ

آغازگر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 211-223

آلفا -گلوکزیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 141-151

آلودگی مزمن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 263-272

آنتی زنوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 121-128

 

ا

ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-69

ارقام برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 307-317

اسانس¬های گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 103-112

استخراج فــاز جامــد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

القاء مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 91-101

الکترواستاتیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 163-171

الکتروفورز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 211-223

انگومک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 243-252

 

ب

باسیلوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 253-262

بـــاقی‏مانده دیـــازینون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

باکتری‌های آنتاگونیست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 253-262

بتا –گلوکزیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 141-151

بستر غذایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 225-234

بلایت آسکوکیتایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 273-282

بیماری پوسید‌گی سفید سیر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 253-262

بیماری سوختگی غلاف؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 307-317

بیماری‌شناسی حشرات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 263-272

بیمارگر های حشرات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-69

بیماری‌های پس از برداشت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 299-305

بیوتیپ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 211-223

بیولوژی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 41-49

 

پ

پارامترهای جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 41-49

پراکنش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 283-290

پروتیست ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-69

پژمردگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-80

پوسیدگی ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-80

پوسیدگی طوقه و ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 243-252

 

ت

تاج خروس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-80

تاکسونومی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-13

تحمل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 121-128

تحمل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 319-327

تراکم جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 191-201

تری سیکلازول؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 163-171

ترکیبات فرار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 91-101

تعیین پراکنش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 129-139

تلمورف؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-39

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 273-282

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 211-223

تهران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-210

 

ث

 

ج

جداسازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-69

جدول زندگی دوجنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 329-338

جمعیت باکتری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 173-182

جنس Poecilophysis؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-210

جو شتۀ معمولی گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 319-327

 

چ

 

ح

 

خ

خراسان شمالی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-190

 

د

دانه های گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-80

دما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 41-49

دینامیسم جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 283-290

دور آبیاری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 339-349

دورکنندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 103-112

 

ذ

 

ر

رزماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 103-112

 

ز

زایموگرام گلوتاتیون اس- ترنسفراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 153-161

زیتون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 329-338

زنبور برگ¬خوار ثانوی رز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 141-151

زهرآگینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 225-234

 

ژ

 

س

ساندویچ سه تائی آنتی بادی (TAS-ELISA)؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 129-139

سیب‌زمینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 191-201

سفیدک های پودری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-13

سن گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 225-234

 

ش

شاخص تنوع گونه ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-90

شاخص شباهت گونه ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-90

شاخص¬های تغذیه¬ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 15-25

شته معمولی گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 121-128

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-69

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-190

شناسایی مولکولی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 129-139

 

ص

 

ض

ضریب دایس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 273-282

 

ط

 

ظ

 

ع

 

غ

غربال؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 319-327

غربال گری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 121-128

غــوره؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

 

ف

فاکتور تولیدمثلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 339-349

فیتوفتورا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 243-252

فناوری کاربرد آفت‌کش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 163-171

 

ق

 

ک

کارایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 235-241

کارایی شکارگر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 191-201

کرمان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-90

کرم سفید ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 263-272

کروماتوگرافی‏گازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

کفشدوزک کریپتولموس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 235-241

کلونیزاسیون نواحی مختلف ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 173-182

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 243-252

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 253-262

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 235-241

کنه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-210

کوهمره سرخی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-210

 

گ

گیاهان میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-90

گلخانه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 235-241

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-39

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-190

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 299-305

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 291-298

 

ل

لکه خرمایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-39

لوبیاسفید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 339-349

لوله گوارش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 141-151

 

م

مرزه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 103-112

مزارع برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 163-171

میزبان جدید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-13

مقیاس بیماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 113-119

مقایسۀ رقم‌ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 291-298

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 15-25

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 291-298

مقاومت به بیماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 113-119

مقاومت نسبی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 307-317

میکرونر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 163-171

 

ن

نخود؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-80

نسبت مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 153-161

نشانگر مولکولی .SSR؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 273-282

نعناع فلفلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 103-112

نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-190

نماتد ریشه‌گرهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 291-298

نماتد مولد گره ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 339-349

نیمــه عمـر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

 

و

ویژگی زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 329-338

 

ه

هیبریدهای ذرت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 15-25

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com