آ

آلفا-آمیلاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 291-300

آلفا گلوکوزیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 291-300

آلودگی توام؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 283-290

آمیتراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 345-356

آنتاگونیسم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 283-290

 

ا

اتیلن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 313-322

ایمیداکلوپرید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 345-356

 

ب

بتا گلوکوزیداز.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 291-300

بید آرد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 243-250

بردوفیکس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 333-344

بلاست مرکبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 211-222

بویایی سنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 275-282

بیوکنترل نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 323-332

 

پ

پارامترهای جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 233-242

پرآزاری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 379-389

 

ت

تراکم‌های پارازیتویید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 243-250

تراکم‌های لاروی میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 243-250

 

ث

 

ج

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 251-260

جوانه زنی اسپور؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 313-322

 

چ

چسباننده کربوکسی متیل سلولز (CMC)؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 333-344

 

ح

 

خ

 

د

دامنه میزبانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 367-378

 

ذ

 

ر

رایحه های القایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 275-282

 

ز

زیست توده قارچی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 261-274

زمان نگهداری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 313-322

 

ژ

ژن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 357-365

 

س

سپتوریوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 379-389

ستلایت آران‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 223-231

سودوموناس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 211-222

 

ش

شب‌پره هندی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 243-250

شدت بیماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 211-222

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 301-312

 

ص

صمغ زانتان (XG)؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 333-344

صمغ عربی (AG)؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 333-344

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عسلک پنبه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 345-356

 

غ

غلظت بازدارندگی 50 درصدی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 261-274

 

ف

فعالیت استرازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 345-356

فلزات سنگین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 261-274

فلوفنوکسورون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 233-242

فنامیفوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 323-332

 

ق

 

ک

کاهش خسارت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 313-322

کربوهیدراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 291-300

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 275-282

کنه تارتن دو لکه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 251-260

کنه‌کش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 251-260

 

گ

گال ریشه زیتون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 323-332

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 379-389

گوارش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 291-300

 

ل

لاین های استاندارد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 357-365

لوفنورون. Habrobracon hebetor؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 233-242

 

م

ماندگاری گل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 313-322

محیط کشت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 333-344

میزان رشد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 261-274

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 345-356

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 357-365

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 211-222

مقاومت اختصاصی جدایه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 379-389

مقاومت گیاه میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 275-282

 

ن

نژاد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 357-365

نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 301-312

 

و

واریانت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 357-365

 

ه

هم افزایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 283-290

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com