آ

آذربایجان غربی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 155-163

آستانه پایین نمو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-154

آفت کش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-46

آفلاتوکسین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 191-198

آلفا-آمیلاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 97-109

آلفا-گلوکوزیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 97-109

آلودگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 325-330

آنتاگونیست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 295-301

آنتاگونیست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 121-131

آنتی‌بیوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 191-198

آنتی‌بیوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 133-141

آنتی‌زنوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 133-141

آنزیم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 303-313

 

ا

اختصاص رفتاری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 201-210

اختلاف ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 267-273

اده‌زایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 201-210

ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 303-313

ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 191-199

ارقام هلو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 251-259

اسانس‌های گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 275-284

استان خوزستان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 267-273

اسید بوریک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-71

افزایش رشد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

اقلیم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 165-177

القاء مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 315-323

القاء مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 339-351

القاء مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 121-131

الل های Mat؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 47-61

انتقال؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-71

اویلر- ‌‌لوتکا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-215

 

ب

باکتری‌های محرک رشد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

باکتری همزیست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 353-363

بالتوری سبز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-46

بتا آمینو بوتیریک اسید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 315-323

بتا-گلوکوزیداز.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 97-109

بیشینه پارسیمونی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 267-273

بلاست برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 227-239

بیماریزایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 155-163

 

پ

پیاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 191-199

پراکسیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 315-323

پژمردگی باکتریایی یونجه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 331-338

پلی‌فنل‌اکسیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 315-323

 

ت

تاریخ کاشت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 325-330

تجزیه بیولوژیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 191-198

تحمل.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 133-141

تغییرات جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 165-177

تناسب طعمه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 73-81

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 331-338

تنوع فازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-208

تنوع گونه ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 191-199

 

ث

ثابت گرمایی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-154

 

ج

جدایه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 251-259

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-215

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-46

جدول زندگی ویژه سنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 73-81

جمعیت پایدار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-46

جهش یافتگان nit؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 227-239

 

چ

 

ح

حساسیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 251-259

حشرات گرده افشان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 191-199

 

خ

خیار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 339-351

خراسان رضوی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 191-199

خراسان شمالی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-266

خط شناسه‌گذاری DNA؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 217-226

 

د

دز شکسته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-21

دما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-95

دهنده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-71

دودمان کلونی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 227-239

دودمان کلونی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 47-61

 

ذ

 

ر

رازیانه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 275-284

ریزوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-21

رشد مجدد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-21

رقم‌های گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 133-141

روش NJ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 217-226

روش‌های کنترل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 325-330

روند تخم گذاری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 111-119

 

ز

زیست شناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31

 

ژ

 

س

سالیسیلیک اسید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 339-351

سیانید هیدروژن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

سیب‌زمینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 155-163

سیدروفور؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

سمیت تنفسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 241-249

سمیت تنفسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 275-284

سن ارجح میزبان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 111-119

سن گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 165-177

سودوموناس‌های فلورسنت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-208

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 275-284

سولفوسولفورون و کلودینافوپ پروپارژیل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 285-293

 

ش

شته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 217-226

شته جالیز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 73-81

شته نخود؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 73-81

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-266

شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 353-363

 

ص

 

ض

 

ط

طول روز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 201-210

طول عمر بالغین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 111-119

 

ظ

 

ع

عصاره گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-46

عوامل محیطی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 165-177

 

غ

غییرات فصلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 201-210

غیر دورکننده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-71

 

ف

فلاونوئید‌کل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 121-131

فنل کل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 121-131

 

ق

قیاق.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 13-21

 

ک

کدوئیان.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31

کربوهیدراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 97-109

کرم گلوگاه انار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 111-119

کفشدوزک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 73-81

کلپوره؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 275-284

کلونیزاسیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-208

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-215

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 295-301

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-95

 

گ

گیاهان باغی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-266

گیرنده و Microcerotermes diversu؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-71

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 199-208

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

گندم.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-95

گوارش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 97-109

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 155-163

گونه‌های آلترناریا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 155-163

گونه‌های هسته‌دار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 251-259

 

ل

لوبیا سبز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 295-301

 

م

مت سولفورون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 285-293

محرک شیمیایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 121-131

مدت زمان حضور در لکه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 201-210

مرزه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 275-284

مزوسولفورون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 285-293

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 251-259

 

ن

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-215

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31

نسبت جنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31

نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 303-313

نماتد مولد گره ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 315-323

نماتود بیمارگر حشرات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 353-363

 

و

واکنش تابعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 111-119

ورتیسیلیوز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 303-313

ویروس موزائیک یونجه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 179-189

 

ه

هاپلوتیپ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 227-239

همسانه سازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 179-189

 

ی

یدوسولفورون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 285-293

یونجه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 191-199

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com