آ

آستانه حرارتی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 137-149

آلودگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-18

آنتاگونیست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 163-170

 

ا

ارقام افتراقی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 179-190

ارقام حساس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 179-190

استان آذربایجان‌شرقی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 19-32

استراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-83

انار.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

اهواز.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10

 

ب

باروری جنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 61-74

باکتری‌های فلورسنت سودومونادس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-124

بید غلات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 137-149

بذر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-112

برنامه نمونه‌برداری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10

برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 61-74

بیماریزایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 51-59

بیماری‌زایی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 61-74

بیوکنترل.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 163-170

 

پ

پراکنش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 171-178

پیرالیده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

پروتئاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-124

پسیل معمولی پسته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 137-149

 

ت

تیپ آمیزشی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 61-74

تتراسیکلین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 163-170

ترجیح؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

ترجیح میزبانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10

تعامل.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 125-135

تلقیح؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-18

تنوع؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 171-178

تنوع جغرافیایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

توالی‌یابی ITS؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 33-41

توانایی زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-49

تونل باد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

 

ث

 

ج

جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 171-178

 

چ

 

ح

حساس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-112

حشرات گالزا.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 171-178

 

خ

خزانه تله؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 51-59

 

د

دما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

دما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 137-149

 

ذ

 

ر

ریزوسفر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 163-170

رفتار جستجوگری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

رقم گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-94

 

ز

زیست‌شناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 137-149

زنگ برگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 51-59

زنگ‌برگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-94

 

ژ

ژن‌های مقاومت.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 51-59

 

س

سازگاری رویشی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 61-74

ساقه و خاک.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-112

سالیسیلیک اسید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-124

سیانید هیدروژن.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-124

سیب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 33-41

سودوموناس فلورسنت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-94

 

ش

شاخص منلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

شب‌پره خرنوب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

شته سیاه باقلا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-49

شته سیاه باقلا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

شته نخودفرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

شندآباد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 19-32

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

 

غ

 

ف

فرومون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 151-161

فون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 19-32

 

ق

قارچ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 125-135

 

ک

کدوئیان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10

کفشدوزک 12 نقطه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10

کفشدوزک Hippodamia variegata.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

کلرامفنیکل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 163-170

کلنیزاسیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 163-170

کلونیزاسیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-94

کنه دولکه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-83

کوددهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-49

 

گ

گلوتاتیون اس- ترنسفراز و سیتوکروم P450.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-83

گوجه‌فرنگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-124

گونه‌های Rhodotorula؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 33-41

 

ل

لاین‌های آیزوژنیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 51-59

 

م

مایه‌زنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-112

مجموعه نیاز حرارتی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 137-149

مقاوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-112

مقاومت القایی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-94

مقاومت به آبامکتین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-83

موزائیک سیستمیک.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-18

 

ن

نیتروژن: پتاسیم.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-49

نژاد بیماری‌زا.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 179-190

نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 125-135

نماتود ریشه گرهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-124

 

و

ویروس برگ بادبزنی مو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-18

 

ه

هم‌افزایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 125-135

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com