آ

آپوتسیوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

آزمون الایزا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 345-352

آفتابگردان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

آفت‌کش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 327-336

آلفا آمیلاز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 271-281

آلفا گلوکوزیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 271-281

آلل‌های‌تیپ آمیزشی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ا

اثر سینرژیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

اریباتید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

ارقام افتراقی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 187-193

اسانس رزماری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

استان گیلان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

استرازها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

انار؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

انتقال بین‏گونه‏ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 315-325

انتقال درون‏گونه‏ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 315-325

 

ب

بتا گلوکوزیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 271-281

بید آرد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بید غلات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 293-303

برگخوار مصری پنبه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بیماریزایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 187-193

بیمارگر حشرات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 327-336

به؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بوت‌استراپ؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 233-242

 

پ

پارازیتیسم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 337-344

پایولوتورین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 305-314

پراکنش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 187-193

پیرالیده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پیریمیکارب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پروتئین پوششی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پسته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پوتی ویروس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 345-352

پوسیدگی خوشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پوسیدگی ذغالی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پوسیدگی طوقه‌برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ت

ترشح فرومون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تریکوگراما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 315-325

تغییرات جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تقلید از مورچه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 261-270

تنوع زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ث

 

ج

جدول زیستی باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

جدول زیستی باروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 233-242

جدول زندگی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

جدول زندگی دوجنسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

جک‌نایف؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 233-242

جمعیت‌جغرافیایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

جهش یافتگان nit؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

چ

 

ح

حساس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

خ

خوزستان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

د

دشمنان طبیعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

دما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ذ

 

ر

ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 243-249

رده‌بندی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 179-186

رشت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

روش جک نایف؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

روغن سیتووت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ز

زیست‏شناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

زمان دستیابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

زمستان‌گذرانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ژ

ژن اکتین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 207-216

ژنوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

س

سازگاری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 327-336

ساقه ذرت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سیب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سیب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سیر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 345-352

سفید‌بالک گلخانه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سن سبز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سوختگی آتشی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سودومونادهای فلورسنت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 305-314

 

ش

شب‌پره‌خرنوب؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شب‌پره هندی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شته خردل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شته روسی گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 353-359

شته سبز هلو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شناسایی مولکولی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 207-216

 

ص

صفات تولیدمثلی نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

صفات رشدی گیاه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عسلک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 261-270

عصاره گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 327-336

علفهای هرز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 225-232

 

غ

غده گوارشی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 271-281

 

ف

فرمولاسیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فرمولاسیون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 179-186

فون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

 

ق

قارچ بیمارگر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 353-359

قدرت جستجو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ک

کشت مریستم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 345-352

کلیدهای شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 179-186

کلزا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کنترل بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 225-232

کنیدی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 353-359

کنه تارتن‌دولکه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 293-303

کنه‌های خاکزی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

 

گ

گرده ذرت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 293-303

گرمادرمانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 345-352

گزارش‌های جدید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-205

گلابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

گلوتاتیون اس –ترنسفراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

گندم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 233-242

 

ل

لوبیا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

م

ماده‌زایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 261-270

ماده‏زایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 315-325

متحمل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مخلوط مخمرها و کپک خاکستری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 361-372

مدت زمان حضور در لکه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 261-270

مقاوم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مقاومت ارقام محلی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 217-224

مقاومت به آبامکتین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

منبع اولیه آلوده‌کننده؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مواد حامل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

موزاییک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 217-224

مومیایی شدن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مونواستیل فلوروگلوسینول؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 305-314

مونواکسیژنازها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ن

نرخ تولیدمثل خالص؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نرم‌افزار رایانه‌ای؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 243-249

نشو و نما؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نماتود؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 243-249

نواحی ITS؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

و

و؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 225-232

واکنش تابعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

واکنش‌ تابعی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ویروس خربزه ارومیه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 217-224

ویروس رگه‌ای توتون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ویژگیهای زیستی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 293-303

وسترن بلات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ه

هتروتالیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

هتروکاریون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

هموتالیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com