Fusarium proliferatum؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 Pyricularia grisea؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

  

آ

آلفا آمیلاز.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

آلودگی طبیعی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

آنتراکنوز مرکبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

آنزیم پراکسیداز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ا

اثرات جانبی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

ادی فنفوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

اسانس روغنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

استان تهران.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

اکالیپتوس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

الایزا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

الکتروفورز.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ب

برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

بستر رویش.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

بلاست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

بلاست برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

بیماری بلاست؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

بیماری گیاهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

بیمارگرخاکزاد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

پ

پراکنش؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

پرمترین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

پسیل پسته؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

پیمتروزین؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

پنبه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

پوتی ویروس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

پوسیدگی ذغالی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

ت

تأثیرات جانبی آفت‌کش‌ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

تاکسونومی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

تخمریزی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

تری سیکلازول.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

تیره Poaceae؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

تعامل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

تغییرات جمعیت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

تنوع زیستی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

تنوع ژنتیکی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

توالی ITS؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

ث

 

ج

جداسازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

جدایه‌ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

جدایه‌های crn؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

جهش یافتگان nit؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

جهش یافتگان nit؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

چ

 

ح

 

خ

خالص‌سازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

خسارت محصول؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

د

دای‌آلل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

دیبا؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

دیکلرووس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

دگرآسیبی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

دودمان کلونی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ذ

ذرت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ر

ردیابی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ز

زادمایه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

زیتون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

زیست‌شناسی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

ژ

ژن؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

س

ساختار جمعیتی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

سرولوژی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

سیستئین پروتئیناز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

سفیدک‌های پودری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

سوختگی غلاف برنج؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

ش

شالیزار.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

شاه‌بلوط؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

شپشک آرد آلود مرکبات؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

شدت بیماریزایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

شمال ایران؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

شناسایی مولکولی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

ص

 

ض

ضد قارچی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره اتانولی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

عصاره متانولی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

علف‌کش بیولوژیک؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

علف‌کش دی نیتروآنیلینی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

علف هرز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

غ

 

ف

فراوانی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

فعالیت استرازی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

فعالیت‌آنزیم؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

فون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

 

ق

قارچ Gibberella intermedia؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ک

کاتپسین ال؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

کاتپسین بی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

کلید شناسایی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

کینو؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

گ

گره ریشه؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

گروه‌های سازگاری رویشی چند عضوی.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

گیگاسپورا.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

گیلان؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

گلوتاتیون اس ـ ترنسفراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

گلوموس؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

گوجه فرنگی رقم کینگ استون؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ل

 

م

مایه‌زنی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

مرگ و میر.؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

میزان فنل کل؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

میزبان جدید؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

مقاومت؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

مقاومت به قارچ‌کش‌ها؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 2، 1388

میکوریز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ن

ناباروری؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

نماتد؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

نماتد ریشه گرهی؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

نهال‌های یکساله؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

و

واکنش زنجیره‌ای پلی مراز؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

ویروس موزائیک نیشکر؛ دانش گیاهپزشکی ایران دوره 40، شماره 1، 1388

 

ه

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com