آ

آذربایجان شرقی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

آزادسازی تجاری؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

آفلاتوکسین؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 159-169

آلودگی آب؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

آلودگی محیط‌زیست؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

آموزش‌عالی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 347-358

آموزش‌عالی کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 347-358

آموزش‌عالی کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 359-368

آموزش کارآفرینی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 359-368

 

ا

اثرات گردشگری روستایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 213-218

اراضی شالیزاری؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

ایران؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

ارزش‌گذاری مشروط؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 267-274

ارزشگذاری مشروط؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 257-266

ارزشگذاری مشروط؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

استان خوزستان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 267-274

استان زنجان.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 393-403

استان فارس؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 275-286

استان فارس.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

استان گیلان.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

استان گیلان.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

استان گلستان.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

استان مرکزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 369-378

اعتبارات عمرانی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 393-403

اعتبارسنجی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

اعتماد اجتماعی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 347-358

ایلام؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 287-297

الگوی لوجیت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 335-345

الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 275-286

الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح تعمیم‌یافته؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 275-286

اینترنت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

انتقال قیمت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 147-157

انتقال قیمتی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 137-146

انتقال متقارن قیمت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 275-286

انگیزش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 369-378

 

ب

بازار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 159-169

بازاریابی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

بازار گوشت قرمز؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 137-146

بازار گوشت مرغ؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 137-146

باغداران سیب؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 379-391

برنج؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 287-297

بهره‌وری؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

بیوتکنولوژی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389

 

پ

پایداری ترکیب گله؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 335-345

پذیرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 405-412

پذیرش بیمه؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 379-391

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

پسته؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 159-169

پنبه؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

 

ت

تحقیق نظام مند؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 313-321

تحلیل؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 171-180

تحلیل موقعیت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 313-321

ترویج؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

ترویج بازاریابی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

ترویج کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 243-255

ترویج کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 369-378

تسهیم دانش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

تمایل به پرداخت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

تمایل به پرداخت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 257-266

تمایل به پرداخت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 267-274

تمایل به دریافت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

تناوب زراعی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

تهدیدها؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

توزیع آبی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 181-191

توزیع فضایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 203-212

توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 347-358

توسعه زراعی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 393-403

توسعه کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

توسعه کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 393-403

توسعه منطقهای؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 393-403

 

ث

 

ج

 

چ

چرداول.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 287-297

چغندرقند؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

 

ح

حاشیه بازار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 147-157

حاشیه بازاریابی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 275-286

حاصلخیزی خاک؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

 

خ

خیار گلخانه؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

خدمات دامپزشکی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 203-212

خوی.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 171-180

 

د

دامپزشک خصوصی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 203-212

دانش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

دانش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 405-412

دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

دانشجویان کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 219-229

دانشگاه تهران؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

دانشگاه تهران؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 219-229

 

ذ

 

ر

رشد بهره‌وری؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 127-135

رضایت شغلی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

رفتار جستجوی اطلاعات؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

روابط اجتماعی فردی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

روش روند زمانی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 127-135

روش شاخص دیویژیا؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 127-135

روش شاخص عمومی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 127-135

 

ز

 

ژ

 

س

ساختار بازار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 147-157

ساختار حاکم بر سازمان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

ساکنان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 213-218

سبک مشارکتی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 181-191

سنجش نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 231-242

 

ش

شاخص؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

شاخص مالم کوئیست؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

شیروان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 287-297

شهرستان آق‌قلا؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 323-333

شهرستان سمیرم؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 379-391

شهرستان گرگان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

شهرستان‌های ارومیه؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 171-180

شهر کرج؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

شهروندان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

 

ص

صلاحیت تسهیلگری؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 243-255

صلاحیت حرفهای؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 313-321

 

ض

 

ط

طرح تجهیز و نوسازی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

 

ظ

 

ع

علفکش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 257-266

عملیات؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 231-242

 

غ

غلات؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 257-266

 

ف

فارس.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 181-191

فرصتها؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

 

ق

 

ک

کارآفرینی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 359-368

کارشناسان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

کارشناسان ترویج؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 243-255

کارشناسان کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

کشاورزی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 181-191

کشاورزی اجتماع پشتیبان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

کشاورزی ارگانیک.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 257-266

کشاورزان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 287-297

کشاورزان سیب‌زمینی‌کار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 231-242

کشاورزی پایدار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 231-242

کشاورزی پایدار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

کشاورزی پایدار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

کشاورزی پایدار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 323-333

کشاورزی پایدار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 405-412

کود ازته؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

 

گ

گیاهان تراریخته؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389

گاوداری شیری هلشتاین؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 335-345

گاوداری‌ صنعتی شیری؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 171-180

گردشگری روستایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 213-218

گلکاران؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

گل و گیاهان زینتی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

گوشت گاو؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 147-157

گوشت مرغ.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 275-286

 

ل

 

م

متخصصان؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389

مددکاران ترویجی.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 405-412

مدیریت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 181-191

مدیریت تلفیقی آفات؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

مدیریت تلفیقی آفات.؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 267-274

مدیریت ریسک؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 171-180

مدل چند بعدی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 379-391

مروج محلی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 369-378

منافع زیست‌محیطی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 267-274

موانع؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 219-229

موانع کارآفرینی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 359-368

 

ن

نابرابری فضایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

نرخ بازدهی دارایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 335-345

نظام بهره‌‌برداری تعاونی تولید روستایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 323-333

نظام بهرهبرداری خانوادگی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 323-333

نقاط ضعف؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

نقاط قوت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 299-312

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 213-218

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 287-297

نگرش؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 3، 1389، صفحه 405-412

نوسانات قیمت؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 159-169

 

و

واحدهای تولید دام؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 203-212

 

ه

همبستگی بازار؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 137-146

همگرایی؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 1، 1389

 

ی

یادگیری شغل محور؛ تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-41، شماره 2، 1389، صفحه 219-229

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com