آ

آبیاری بارانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 147-158

آبیاری پالسی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 467-473

آبیاری جویچه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 495-504

آبیاری سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 147-158

آبیاری قطره‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 13-24

آبیاری قطره‌ای نواری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 137-146

آبیاری قطره‌ای نواری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-741

آبیاری موضعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 529-537

آبخوان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 637-647

آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 849-859

آب و فاضلاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 109-117

آرسنیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 333-343

آسیب‌پذیری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 637-647

آسیب‌پذیری آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 269-279

آستانه مکش رطوبتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 13-24

آفتابگردان و عناصر سنگین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 475-483

آلودگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 333-343

آموزش بهره برداری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 649-656

آنالیز اقتصادی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 13-24

آنالیز همبستگی کانونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 363-375

آنزیم‏های خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 205-216

 

ا

اثرات زیست‌محیطی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 397-405

اثر رقابتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 333-343

اجزای فیزیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 593-603

ارتفاع ریزش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 701-710

ارتوفسفات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 65-74

ارزیابی عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 723-729

ایزوترم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 65-74

استان خوزستان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

استان گیلان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 569-579

استان گلستان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 743-754

ایستگاه سقز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 517-527

اصلاح کننده های زیستی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-805

اعتماد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 387-395

افت انرژی نسبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 755-764

اقتصاد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 819-827

اقلیم خشک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 807-818

اکوهیدرولوژی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-805

الگوی جریان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 505-516

الگوریتم رپر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 175-184

الگوی رسوب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-53

انتقال آلاینده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 765-774

انسداد فیزیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 529-537

اهواز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 159-173

اوره‌آز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 205-216

 

ب

باران طبیعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

بازده پتانسیل کاربرد آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 723-729

بازده واقعی کاربرد آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 723-729

بازوی h3؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 281-292

برنامه‌ریزی ژنتیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 175-184

برنج؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 569-579

بیلان حجمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 229-236

بندهای سنگی‌ملاتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 605-611

بهره‌وری آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 613-623

بهسازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 197-204

بهسازی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-128

بهینه‌سازی چند‌هدفه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 687-699

بهینه‌سازی دوهدفه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 345-354

بیوتیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 377-386

بیوچار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 259-267

بودجه‌بندی جزیی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 13-24

 

پ

پی آبرفتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-135

پایداری خاکدانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 593-603

پایداری کربن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 259-267

پاکسازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 417-425

پتاسیم قابل دسترس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 377-386

پتانسیل تورمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 677-686

پتانسیل زتا؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 185-195

پیچ 90 درجه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 505-516

پخش سیلاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 247-258

پردازش تصاویر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 711-722

پرش هیدرولیکی مستغرق؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 755-764

پروفیل جریان و دبی نشت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 355-362

پیش‌بینی مکانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 551-560

پیشروی آب شور زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 237-245

پیشروی افقی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 467-473

پیشروی عمودی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 467-473

پهنه‌بندی اقلیمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 319-332

 

ت

تابع انتقالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-63

تابع جریمه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 839-848

تابع عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 819-827

تابع کاهش جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 281-292

تابع کرنل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 581-592

تبخیر-تعرق؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 665-676

تبخیر و تعرق؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-741

تبدیل شوارتز-کریستوفل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-135

تجزیه گیاه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-795

تحکیم اصلاح‌شده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 677-686

تحلیل حساسیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 755-764

تحلیل سلسله مراتبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 269-279

تخریب اراضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-805

تراز آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 687-699

تراکم زهکشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 247-258

ترسیب کربن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 259-267

تشک جلبکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-53

تشکیل خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 807-818

تصاویر ماهواره ای"؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 449-457

تغذیه آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 147-158

تغییرات مکانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 175-184

تغییر اقلیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 319-332

تغییر کاربری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 593-603

تقویم زراعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 539-549

تکامل خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

تله رسوبگیر تیله ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 159-173

تنش پیش تراکمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 217-228

تنش همزمان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 281-292

توابع مفصل ارشمیدسی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 551-560

تورم آزاد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-128

توزیع اندازه رسوبات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-306

توزیع یکنواخت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 581-592

 

ث

 

ج

جامع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 439-448

جذب سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 109-117

جریان تکسویه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-53

جریان موجدار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-53

جیرفت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 13-24

جستجوی ترتیبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 439-448

 

چ

 

ح

حجم کنترلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 605-611

حفاظت آب و خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 797-805

حفاظت سواحل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 35-41

حل عددی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 829-838

حوزه کشف‌رود؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 605-611

حوضچه استغراق؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 701-710

حوضه آبریز سفیدرود؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 569-579

حوضه الندچای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 25-33

 

خ

خاک آهکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 459-466

خاک رس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 417-425

خاک-سیمان-الیاف؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 485-494

خاک - سیمان - رزین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 197-204

خاک ماسه‌ای همگن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 765-774

خاک‌های آهکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 427-437

خرما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 99-108

خصوصیات خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 99-108

خصوصیات کمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 137-146

 

د

داده‌های کمکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 175-184

دامنه کفایت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-795

دراستیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 269-279

درجه روز رشد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 539-549

درون‌یابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 247-258

درون‌یابی کریگینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 551-560

دسته داده‌های حداقل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 775-784

دشت آبرفتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

دما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 65-74

دمای ثابت و متغیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 677-686

دمارتن گسترش ‌یافته؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 319-332

دهیدروژناز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 205-216

تحقیقات آب و خاک ایران دوره بازگشت شرطی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 743-754

 

ذ

ذرات سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 711-722

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 229-236

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 427-437

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 475-483

 

ر

رابطه آب و گیاه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 819-827

راندمان آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 649-656

راندمان پمپاژ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 649-656

رس قابل انتشار و ماده آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 593-603

رسوبگذاری انتخابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-306

رطوبت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-567

رگرسیون لجستیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 269-279

رودخانه سیمره؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 35-41

روش Cowan؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 711-722

روش GLUE؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 517-527

روش PSD؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 43-53

روش حرارتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 417-425

 

ز

زیست مهندسی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 35-41

زمین آمار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 551-560

زمین آمار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 665-676

زهاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 625-635

 

ژ

 

س

سختی- مدت- فراوانی خشکسالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 743-754

سد نازلیان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 839-848

سربار 10 کیلوپاسکال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 677-686

سرریزهای مستغرق؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 505-516

سرمایه اجتماعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 387-395

سیستم تطبیقی فازی-عصبی بهینه شده (OANFIS)؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 439-448

سطح آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 307-317

سطح ایستابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 99-108

سطوح مجاز تخلیه رطوبت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 459-466

سیلت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 159-173

سیمان بیولوژیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 407-415

سینتیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 109-117

سینتیک جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 65-74

سنجش از دور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 665-676

سویا؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 333-343

سود به هزینه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 849-859

 

ش

شاخص تعادل تغذیه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 785-795

شاخص عملکرد زهکش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 397-405

شاخص کیفیت تجمعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 775-784

شاخص کیفیت نمرو؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 775-784

شاخصهای یکنواختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 529-537

شیب تاج؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 505-516

شبکه آبیاری امیرکبیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 77-85

شبکه پایش سطح آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 345-354

شبیه‌سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 495-504

شبیه‌سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-567

شبیه‌ساز باران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 657-664

شخم عمود بر شیب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

شخم موازی شیب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

شستشو؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 417-425

شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 397-405

 

ص

 

ض

ضرایب اطمینان پایداری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 839-848

ضریب بهره‌وری نرمال شده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 539-549

ضریب زبری مانینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 711-722

ضریب عکس‌العمل زهکشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 397-405

ضریب یکنواختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 649-656

ضریب یکنواختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 723-729

 

ط

 

ظ

ظرفیت باربری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-128

 

ع

عدد فرود؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 701-710

عمق آبیاری و تشت تبخیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 731-741

عمق استغراق روی دریچه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 755-764

عمق برف؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 517-527

عمق داده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 363-375

عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 561-567

عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 849-859

عملکرد بیوچار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 259-267

عملکرد محصول؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 539-549

عملگرهای ژنتیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 839-848

عوامل خاکسازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 807-818

 

غ

غلظت املاح؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 687-699

 

ف

فاز استراحت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 467-473

فاصله انتقال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 765-774

فاکتور غنی‌شدن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 807-818

فرآیند بارش- رواناب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 25-33

فرآیندهای خاکسازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 807-818

فسفاتاز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 205-216

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 333-343

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 459-466

فشار الابر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-135

فشار تورمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-128

فشارهای دینامیکی حدی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 701-710

فلزات سنگین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 159-173

فلوگوپیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 377-386

 

ق

قروه-دهگلان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 637-647

قطر هیدرودینامیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 185-195

قوس خارجی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 505-516

 

ک

کارآیی مصرف آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 137-146

کاربری اراضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 775-784

کاربرد تناوبی آب شور و شیرین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 613-623

کاربری زمین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 205-216

کانی شناسی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

کربوکسی متیل سلولز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 185-195

کرت آزمایشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

کرجینک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 363-375

کریجینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 345-354

کلمات کلیدی: الگوی خیس شدگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 467-473

کم آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 819-827

کم‌آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 495-504

کنترل سیل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 605-611

کنترل فرسایش بادی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 407-415

کود؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 819-827

کوستیاکف-لوئیز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 229-236

 

گ

گازوئیل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 417-425

گیاه درمانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 475-483

گردوغبار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 159-173

گندم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 569-579

گندم دیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

 

ل

لوله دریپردار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 529-537

 

م

ماتریس احتمال انتقال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 581-592

مازندران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 613-623

ماکروپور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 459-466

مجموعه کل داده‌ها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 775-784

مدیریت پایدار منابع آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 387-395

مدیریت زراعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 99-108

مدیریت مصرف آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 613-623

مدل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 217-228

مدل SLSM؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 517-527

مدل SWAT؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 569-579

مدل آزمایشگاهی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 355-362

مدل آزمایشگاهی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 625-635

مدل رگرسیون؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 77-85

مدل رگرسیونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 197-204

مدل رگرسیونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 485-494

مدلسازی بی‌کربنات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 551-560

مدلسازی عددی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 307-317

مدل عددی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 355-362

مدل فردلاند؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-306

مدل نش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 25-33

مدل نیمه تجربی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-63

مدل‏های رگرسیونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 119-128

مدل هیبرید؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 25-33

مدل ون‌گنوختن-معلم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 829-838

مسلح سازی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 485-494

مشارکت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 387-395

معادلات سینتیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 377-386

معادله بوزینسک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 307-317

معادله پنمن مانتیث فائو؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 77-85

مقاومت برشی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 35-41

مقاومت فروروی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 407-415

مقاومت فشاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 197-204

مقاومت فشاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 485-494

مقاومت کششی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 485-494

مکان‌یابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 605-611

منابع آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 247-258

منحنی تراکم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 217-228

منحنی رخنه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 765-774

منحنی رطوبتی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 55-63

منحنی نگهداشت آب خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 217-228

مهندسی رودخانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 35-41

موسکویت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 377-386

مولفههای توزیع اندازه ذرات رسوب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 657-664

 

ن

ناحیه غیراشباع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 147-158

نانوذره آهن صفر ظرفیتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 185-195

نانومواد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 625-635

نرم‌افزار HYDRUS؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 829-838

نرم افزارRStudio؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 657-664

نرم‌افزار SAS؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 77-85

نسبت جذب سدیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 397-405

نسبت غنی شدن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 293-306

نشت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 129-135

نفوذ غرقابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 829-838

نیمرخ سطح آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 755-764

 

و

 

ه

هدایت هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 237-245

هدایت هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 625-635

هیدروگراف واحد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 25-33

هرمزگان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 247-258

همبستگی اجتماعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 387-395

همدماها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 109-117

همزیستی میکوریزی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 475-483

 

ی

یکنواختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 495-504

یکنواختی توزیع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 723-729

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com