آ

آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

آبیاری بارانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 353-361

آبیاری تلفیقی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-463

آبیاری زیرسطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 221-229

آبیاری سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

آبیاری قطره‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-10

آبیاری قطره‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 673-683

آبیاری قطره‏ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-498

آبیاری قطره‏ای زیرسطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 49-58

آبیاری قطره‏ای سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 49-58

آبیاری یک‌درمیان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-10

آبیاری یک‌درمیان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 11-18

آب شور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-10

آب‏گریزی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 121-131

آب منفذی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 71-79

آتش ‏سوزی متوالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 555-565

آزمایش جریان طولانی‌مدت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-39

آکریلامید؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-161

آلیل آگاروز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-161

آلودگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 385-394

آلودگی آب و خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 121-131

آلودگی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 727-737

آلودگی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 749-758

آلودگی میکروبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 49-58

 

ا

ابزار بهینه‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 415-422

احیای اراضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 109-119

ارزیابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 353-361

ایزوترم‌های جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 133-140

استفادة تلفیقی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 465-474

اسید آلی با وزن مولکولی کم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 781-790

اسیدیته؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 273-282

اسید سیتریک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 781-790

اطمینان‏پذیری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 415-422

اعتبارسنجی ضربدری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 715-725

افزودنی‌های خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 443-453

اقلیم‌شناسی درختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 617-629

الیاف پلی‌پروپیلن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 245-253

الگوی پیزومتر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 609-616

الگوریتم ژنتیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 423-430

الگوریتم هوش‏ جمعی PSO؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 255-264

الگوی کشت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 465-474

انباشتگی مواد غذایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 509-518

ایندول استیک اسید؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 589-596

اولسن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 739-748

 

ب

بارش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 121-131

بازیابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 739-748

بازتاب طیفی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 529-544

بازسازی جریان رودخانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 617-629

بازسازی دما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 641-652

بافت لوم‌سیلتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 499-508

بالنگوی شهری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 791-799

برش مستقیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 245-253

برنج؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 589-596

بهینه‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 465-474

بیوچار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 801-812

 

پ

پی آبرفتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-70

پارامترهای شکل و اندازه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-107

پایش خشکسالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 265-272

پالایش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 749-758

پتانسیل تورمی و انقباضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 71-79

پردة آب‌بند؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-70

پساب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 221-229

پیش‌بینی آبدهی ماهانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 597-607

پشتة خاکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 769-780

پلنت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

پویایی سیستم‏ها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 183-193

پوستة برنج شن و ماسه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 499-508

پوشش آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-39

پوشش کربنی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 273-282

پوشش مصنوعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-39

 

ت

تبخیر‌ـ تعرق واقعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 373-383

تثبیت فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 567-577

تجزیه مؤلفة اصلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 715-725

تحلیل حساسیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 293-303

تحلیل روند؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 81-93

تحلیل مؤلفه‌های اساسی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-30

تخمین گرسن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 81-93

تداوم زهکشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 707-714

تراز آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 81-93

تراکم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 759-767

تراکم استاندارد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 245-253

تریپتوفان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 589-596

ترکیبات نفتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 121-131

تعدیل املاح؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 173-182

تغییر اقلیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 183-193

تغییر اقلیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 415-422

تلفیق آب شور و غیر شور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 173-182

تنش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 791-799

تنش آبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 163-171

تنش شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 685-694

توابع انتقالی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 529-544

توابع انتقالی طیفی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 529-544

توابع مفصل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 431-442

توان تفکیک مدل‏های ارتفاعی رقومی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-342

توزیع یکنواختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 353-361

توزیع و تحویل آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 283-291

 

ث

 

ج

جابه‌جایی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 769-780

جاذب‌های آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 133-140

جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 545-553

جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 781-790

جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 791-799

جریان متغیر مکانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 663-671

جریان همرفتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-372

جریان و حمل املاح وابسته به چگالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-372

جوانه‏زنی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 589-596

جوشش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-70

 

چ

 

ح

حجم ویژه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 71-79

حدود اتربرگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 245-253

حفاظت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 443-453

حلقه‌های درخت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 641-652

حلقه‌های درختی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 617-629

حوضة کرخه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 617-629

 

خ

خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-161

خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 631-640

خاک جنگلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 555-565

خاکدانه‌سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 759-767

خاک ‏سیمان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

خشک‌سالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-30

خشک‌سالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 431-442

خشک‌سالی هیدرولوژیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 405-413

خشک‌سالی هواشناسی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 405-413

خلیج فارس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 597-607

خوزستان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 109-119

 

د

داده‌کاوی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 405-413

دبی خروجی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-39

دریای خزر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 431-442

درآمد به هزینه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 465-474

دریای مدیترانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 597-607

درونیابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 305-314

دستورالعمل بهره‏برداری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 283-291

دشت سیستان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-463

دشت نجف‌آباد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 81-93

دشت هشتگرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 183-193

دورانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 353-361

 

ذ

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-10

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 11-18

ذرت علوفه‏ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-498

 

ر

رابطة تجربی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 653-662

راش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 641-652

راندمان خالص؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 343-351

راندمان کلاسیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 343-351

راندمان مؤثر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 343-351

ریحان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 163-171

ردیاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 653-662

رشد پوشش گیاهی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-220

رشد رویشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

رشد مادة خشک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-220

رطوبت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 273-282

رطوبت باقی‌مانده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 519-528

رطوبت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 353-361

رگرسیون حداقل مربعات جزئی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 715-725

روی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 781-790

رودخانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 385-394

روش SUFI2؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 293-303

روش WI-CN و مدل نیمه‌توزیعی TOPMODEL؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-342

روش بیرکن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-107

روش بهینه‌سازی چندسطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 695-706

روش‌های داده‏کاوی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 385-394

رویکرد احتمالاتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 265-272

 

ز

زابل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 173-182

زمان عمل‏آوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

زه‌آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

زهاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 109-119

زهکشی اراضی شالیزاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 707-714

 

ژ

 

س

سازه‏های هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-70

سامانة آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-48

سیانوباکتر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 589-596

ستلفات آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-48

ستون خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 49-58

سد زرینه‏رود؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 423-430

سرریز جانبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 663-671

سرریز جانبی دایره‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 663-671

سیستم احتمالاتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 423-430

سینتیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 545-553

سینتیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 567-577

سنجش‌‌ازدور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 373-383

سورگوم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-463

 

ش

شاخص ترکیبی عملکرد مخزن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 265-272

شاخص‌ چندمتغیرة زمانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-30

شاخص کمبود توأم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 431-442

شبیه‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 221-229

شبیه‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-498

شبیه‌ساز باران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 631-640

شبیه‌سازی باران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 443-453

شبیه‏سازی متوالی زمین‏آماری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 231-244

شخم طولانی‌مدت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 769-780

شیراز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-220

شکر سفید؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

شمارة منحنی SCS؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 331-342

شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-39

شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 273-282

شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-463

 

ص

صفات فیزیولوژیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 173-182

صفات مورفولوژی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 673-683

 

ض

ضریب انتشار عرضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 395-404

ضریب بده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 663-671

ضریب پخشیدگی طولی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 385-394

ضریب همبستگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 519-528

 

ط

طبقه‌بندی خشکسالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 617-629

طراحی ایستگاه پمپاژ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-48

طول اختلاط؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 653-662

 

ظ

 

ع

عدم قطعیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 231-244

عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 11-18

عملکرد آفتابگردان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 173-182

عملکرد پمپ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 41-48

عملکرد دانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-220

عملکرد سورگوم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 173-182

عملکرد و اجزای عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 707-714

عوامل زیستی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 749-758

عوامل فرسایش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 631-640

 

غ

 

ف

فاصلة زهکش‌ها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 707-714

فرایند پخشیدگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 395-404

فرایند فرسایش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 631-640

فراهمی فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 801-812

فرسایش بارانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 631-640

فرسایش مکانیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 769-780

فسفاتاز قلیایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 801-812

فسفات آهن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 579-587

فسفات کلسیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 579-587

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 151-161

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 315-330

فسفر آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 567-577

فسفر قابل‌استفاده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 739-748

فسفر محبوس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 579-587

فسفر معدنی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 579-587

فلزات سنگین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 727-737

 

ق

قابلیت جذب آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-107

قاعده‏های تصمیم‏گیری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 415-422

قدرت یونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 133-140

قوانین انجمنی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 405-413

 

ک

کادمیوم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 133-140

کارایی مصرف آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 11-18

کارایی مصرف آب و کود؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

کاربرد تناوبی آب شور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 487-498

کربنات کلسیم معادل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 739-748

کربن آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 567-577

کربن فعال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 545-553

کریجینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 305-314

کشت و صنعت دهخدا؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

کیفیت زه‏آب خروجی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 499-508

کیفیت و پراکنش پاسخ‏ها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 415-422

کم‏ آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 11-18

کم‌آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-10

کم‌آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 673-683

کمپوست قارچ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 801-812

کودآبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

کود نیتروژن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 273-282

کوکریجینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 305-314

 

گ

گیاه‌پالایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 509-518

گیاه دارویی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 791-799

گلیسرول؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

گل محمدی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 673-683

 

ل

لایسیمتر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 373-383

لایسیمتر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 475-486

 

م

مادة آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 315-330

محرک رشد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 749-758

محیط متخلخل درز و شکاف‌دار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-372

مدیریت آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 163-171

مدیریت آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 695-706

مدیریت خشک‌سالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 423-430

مدل AquaCrop؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 685-694

مدل SAS؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-463

مدل spss؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 455-463

مدل آبیاری سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 695-706

مدل رشد گیاه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 207-220

مدل‌سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 727-737

مدل‌سازی عددی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 363-372

مدل شبیه‏ساز HEC-HMS؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 255-264

مدل فیزیکی زهکش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 499-508

مدل‌‌های جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 163-171

مریوان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 555-565

مشخصه‌های هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 653-662

معدنی شدن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 567-577

معلم‌ـ ون‏گنوختن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 529-544

مقاومت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 141-149

مقطع غیر مستطیلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 395-404

منابع آب سطحی و زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 465-474

منحنی مشخصة آب‏خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 519-528

منحنی مشخصة رطوبتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 529-544

من‌ـ کندال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 81-93

مهار رواناب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 443-453

 

ن

نیترات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 545-553

نیتروژن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-205

نسبت باربری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 245-253

نسبت جذب سدیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 109-119

نشت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 59-70

نیشکر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 685-694

نفوذپذیری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 121-131

نقشة احتمال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 231-244

نیمتغییرنما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 305-314

نیمرخ سرعت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 395-404

نمونه‌برداری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 759-767

نوشهر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 641-652

 

و

واجذب همدما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 315-330

واسنجی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 293-303

واسنجی خودکار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 255-264

واکنش خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 109-119

وتیور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 509-518

وزن واحد حجم خشک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 71-79

ویژگی‌های ذاتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 759-767

ویژگی‏ های فیزیکی و شیمیایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 555-565

 

ه

هیپوکلریت سدیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 315-330

هدایت هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 231-244

هدایت هیدرولیکی اشباع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 95-107

هشدار خشک‌سالی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 423-430

همبستگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 673-683

هم‌دما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 545-553

همگنی روند؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 81-93

 

ی

یادگیری سارسای فازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 283-291

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com