آ

آبیاری تکمیلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 167-177

آبیاری سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 147-154

آبیاری قطره‏ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 405-412

آب‌خوان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-281

آب‌دهی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 453-461

آب زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 283-291

آب‌شستگی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

آرسنیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 353-367

آزمون گاما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 19-28

آماره F؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 199-209

آماره آکاییک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 199-209

آماره مالو؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 199-209

 

ا

اسپکترورادیومتر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-74

افت اصطکاکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-45

الیاف مصنوعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 317-324

الگوریتم بهینه ‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 147-154

انتقال و تجزیه علف‌کش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 255-266

انفیس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 19-28

 

ب

بار آبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-45

بار ثابت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 413-422

بار سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 95-101

بازتاب طیفی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 475-490

بازده اسانس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 405-412

باغ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 179-188

بافت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 463-474

برازش مدل‌ها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 199-209

بیلان آب خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 435-445

به‌سازی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 317-324

به‌سازی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 491-497

بهینه‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 155-165

بوسینسک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-35

 

پ

پاسخ طیفی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-74

پایش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 447-452

پاشمان ذرات خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 87-94

پتانسیل تورمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 317-324

پساب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-281

پیشروی شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 447-452

پوشش گیاهی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 243-253

 

ت

تابع تقریب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 389-396

تبادل یونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 95-101

تبخیر از سطح خاک شور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 47-54

تبدیل کاربری زمین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 179-188

تپه‏ های ماسه‏ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 189-197

تحکیم اصلاح‌شده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-315

تحکیم سریع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 491-497

تخریب خاکدانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 87-94

تخلیة نمک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 447-452

تخمین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 463-474

تراکم خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 87-94

تشت تبخیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-145

تصویر هایپریون؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-74

تغییر اقلیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 397-404

تغییر فشار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 453-461

تفکیک فیزیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 333-343

توابع انتقالی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 475-490

توابع انتقالی طیفی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 475-490

توابع توانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 463-474

توابع چندشرطی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 397-404

تولید رسوب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 499-508

 

ث

 

ج

جذب سطحی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 95-101

جنگل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 179-188

 

چ

چاهک مشاهده‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 447-452

چرخة نیتروژن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 293-297

چرخه ‏های ترشدن و خشک‌شدن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-315

چغندرقند؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 379-388

 

ح

حساسیت به فرسایش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 509-518

حفاظت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 499-508

حل عددی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 369-378

حلقة بازخوردی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 267-281

حوضه آجی‏چای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 123-133

حوضۀ آبریز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-112

 

خ

خاک آهکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 345-351

خاک آهکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 353-367

خاک‌دانه ‏های پایدار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 333-343

خاک متورم‌شونده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 317-324

خاک‌های آهکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 211-219

خاک‌های متورم‌شونده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-315

خصوصیات جریان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 413-422

 

د

دیاگرام تیلر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 19-28

دریاچه ارومیه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 123-133

دستگاه پرمئامتر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 413-422

دشت رامهرمز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 389-396

دمای خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 243-253

دمای سطح زمین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 423-433

دمای هوا؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 423-433

 

ذ

ذرات کربنات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 189-197

ذرت علوفه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 379-388

 

ر

رطوبت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 75-86

رفتار شیمیایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 345-351

رگرسیون چندگانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 243-253

روی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 75-86

 

ز

زبری مانینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 147-154

زمین آمار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 325-332

زهکش الکتریکی عمودی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 491-497

زهکشی خشک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 47-54

زهکشی کنترل‌شده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 293-297

 

ژ

 

س

سیب‏زمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 75-86

سد خاکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 299-307

سرریزهای ذوزنقه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-35

سیستم آبیاری میکرو؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 453-461

سم‌ـ آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 255-266

سم‌پاشی معمولی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 255-266

سینتیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 211-219

سنت-ونانت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-35

سنجش از دور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 155-165

سنجش از دور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 189-197

سنجش از دور؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 379-388

سنجندة مودیس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 423-433

 

ش

شاخص سطح برگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 155-165

شاخص سطح برگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 379-388

شاخص شوری خاک‌؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 67-74

شاخص گیاهی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 155-165

شاخص‌های کارایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-121

شاخص‌های کارایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 397-404

شیب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-35

شبکة عصبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 423-433

شبیه‌سازی باران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 499-508

شعاع تأثیر زهکش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 283-291

شوری خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 55-65

شوره‌زار قزوین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 283-291

 

ص

 

ض

ضرایب هیدرودینامیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 283-291

ضریب واکنش عملکرد (Ky)؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-145

 

ط

طوق؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

طول و قطر لترال؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-45

 

ظ

 

ع

عامل LS؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 325-332

عملکرد ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 435-445

 

غ

 

ف

فرسایش بارانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 87-94

فرسایش خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 325-332

فرسایش خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 499-508

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 75-86

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 211-219

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 353-367

فشار آب منفذی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 299-307

فشار تورمی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 317-324

 

ق

قاعدة بهره‌برداری از مخزن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 397-404

قدرت جریان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 509-518

قدرت یونی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-230

قزوین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-145

قطعات مواد آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 333-343

قوس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

 

ک

کابل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

کارایی مصرف آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 405-412

کاربری اراضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 123-133

کاربری اراضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 333-343

کربن آلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 179-188

کم ‏آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 167-177

کم‏آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 405-412

کمپوست زباله شهری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 211-219

کنترل شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 47-54

 

گ

گروه‌پایه‌ها؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

گروه‌های عاملی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-230

گسیلندة کنترل‌کنندة حجم آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 453-461

گل جعفری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 353-367

گل محمدی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 405-412

گیلوان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 463-474

گندم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 353-367

 

ل

لایة دوگانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 345-351

لکس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 369-378

 

م

محلول خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 345-351

مدل COUP؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 243-253

مدل SWAP؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 379-388

مدل بهینه‏ سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 167-177

مدل درختی M5؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 423-433

مدل رقومی ارتفاع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 325-332

مدل ژئومورفولوژیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 509-518

مدل‏سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 55-65

مدل‏سازی آب زیر‏زمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 389-396

مدل شبیه‌سازی ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 147-154

مدل فیزیکی زه‌آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 293-297

مدل هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-17

مراحل رشد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-145

مسیرهای تورمی‌ـ انقباضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 309-315

مصالح درشت‌دانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 413-422

معادلة دومکانی لنگموئیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 231-241

معادلة فرندلیچ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 231-241

معادلة لنگموئیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 231-241

معیارهای عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-121

مک کورمک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 369-378

منحنی سنجة رسوب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 509-518

منحنی سنجه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 29-35

منحنی فرمان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-121

 

ن

نیاز آبی گیاه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-145

نشت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 299-307

نفوذسنج دیسک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 299-307

نقاط پایش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 389-396

نقطة تغییر گرادیان منحنی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-112

نقطة صفر بار الکتریکی‌؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 95-101

نوسانات طبیعی اقلیم‌؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 103-112

 

و

واسنجی معکوس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 283-291

ویژگی‏های رشد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 75-86

 

ه

هدایت الکتریکی ظاهری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 55-65

هدایت هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-17

هدایت هیدرولیکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 299-307

هیدرودینامیک کامل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 369-378

هم‌دما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 221-230

 

ی

یکنواختی پخش آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 453-461

یکنواختی توزیع؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-45

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com