آ

آب‌گریزی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 163-172

آذربایجان شرقی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 123-133

آذربایجان شرقی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 271-279

آرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

آرسنیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 421-428

آزمون زمان نفوذ قطرة آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 163-172

آزمون مولاریتة قطره اتانول؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 163-172

آلودگی نفتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 357-364

آلودگی هیدروکربنی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 95-106

آنتراسن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 95-106

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 213-220

آهن صفرظرفیتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 421-428

آهن غیر بلورین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 289-297

 

ا

اراضی کشاورزی جنوب تهران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 255-262

ایران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-242

استرس آبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 339-346

استریلیزاسیون خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 311-320

اسید سالسیلیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 281-288

اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 281-288

ایسنیا فتیدا؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 95-106

اقلیم بارش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-242

اکسایش شیمیایی فنتون؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 357-364

اکسایش و کاهش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 289-297

الکترواسمزی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 151-162

انتقال رسوب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 373-382

 

ب

بازده کاربرد آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-338

برگ‌پاشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-211

برنج؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-192

بهسازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 151-162

 

پ

پایداری خاکدانه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 193-202

پاسخ میکوریزایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 311-320

پالایش خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 357-364

پتاسیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-192

پتانسیل تورم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 151-162

پسته؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-94

پیش‌بینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 11-20

پیش‌بینی مکانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-182

پلاسمید؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 69-80

پهنه‌بندی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 255-262

پوسته‌های زیستی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 397-403

پوشش شن و ماسه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 221-233

 

ت

تجزیة خوشه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-242

تحلیل عاملی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-242

تغییر اقلیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-150

تغییرنما؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 383-395

تکنیک‌های چندمتغیره؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 123-133

تنش رطوبتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 33-44

توزیع مکانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 21-32

توزیع مکانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 383-395

 

ث

 

ج

جو دیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 123-133

 

چ

چگالی ذرات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 373-382

 

ح

حجم رواناب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 243-253

حوضة آبریز قزل‌اوزن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 321-327

 

خ

خاک‌های آهکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 271-279

خاک‌های متورم‌شونده؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 151-162

خانة کیفیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

خشک‌سالی کشاورزی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 123-133

خواص بیولوژیک خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-68

خودکارسازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

خوزستان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 221-233

 

د

داده‌های ساعتی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 11-20

درجة شیب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 193-202

دستگاه GC؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 347-355

 

ذ

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 33-44

ذرت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 339-346

 

ر

ریزمقیاس‌نمایی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-150

ریزوسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 107-122

ریسک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 123-133

رس کائولینیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 347-355

رسوب‌گذاری در مخزن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 321-327

ریشة مرکبات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 213-220

رطوبت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 33-44

رطوبت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 243-253

رطوبت قابل دسترس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 397-403

رگاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 263-269

روی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 69-80

روش رسوب‌سنجی اصلاحی FAO؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 321-327

روش رسوب‌سنجی منحنی سنجه؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 321-327

 

ز

زاویة تماس آب‌ـ خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 163-172

زمان آغاز رواناب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 243-253

زمان تماس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 347-355

زهکشی زیرزمینی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 221-233

زهکشی میانفصل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

زئولیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 421-428

 

ژ

ژنوتیپ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 299-309

 

س

ساختمان خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 243-253

سامانه‌های خودکار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

سرعت باد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 11-20

سرعت نشت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 263-269

سطح ایستابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

سطح ایستابی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 221-233

سینتیک آزادسازی مس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 107-122

سینگل‌کراس 704؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 339-346

سوپراکسیددیسموتاز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-94

سوخت دیزل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 365-372

سودوموناس فلورسنس؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 69-80

 

ش

شاخص پایداری کلروفیل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 299-309

شیار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 373-382

شالیزار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

شبکة عصبی مصنوعی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 11-20

شبکه‌های آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

شیب هیدرولیکی بحرانی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 263-269

شبیه‌ساز باران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 243-253

شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-94

شوری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 255-262

 

ص

صدای کشاورز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

 

ض

ضریب غنی‌شدن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 289-297

 

ط

طول فصل رشد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-150

 

ظ

ظرفیت جذب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 347-355

 

ع

عدم قطعیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 21-32

عصاره‌گیر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 107-122

عصاره‌گیری دنباله‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 271-279

 

غ

غیرغرقاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-192

غرقاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-192

غرقاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 299-309

غیر متحرک‌سازی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 421-428

 

ف

فاکتور مقیاسی لورت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 365-372

فرم قابل جذب عناصر ریزمغذی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 383-395

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-192

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 271-279

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 281-288

فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 311-320

فلزات سنگین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 289-297

 

ق

قارچ میکوریز آربسکولار؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 213-220

قارچ‌های بومی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 311-320

قارچ‌های میکوریز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-68

قنات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-338

 

ک

کاتالاز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 299-309

کادمیوم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-68

کادمیوم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 69-80

کارایی مصرف آب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-338

کاربری اراضی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 193-202

کانال عقیلی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

کربن آلی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 193-202

کریجینگ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 255-262

کرم خاکی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-211

کیفیت؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

کلروفیل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-94

کم‌آبی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 213-220

کم‌آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 339-346

کمبود فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 281-288

کمپوست؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

کود دامی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

 

گ

گاز گلخانه‌ای؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

گیاه‌پالایی و هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 95-106

گروه‌های بزرگ خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-182

گندم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 107-122

گندم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-211

گندم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

 

ل

لترال بدون پوشش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 221-233

لجن فاضلاب؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

 

م

مازندران؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 33-44

متان؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

مدیریت آبیاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 339-346

مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

مدل LARS-WG؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-150

مدل ارزیابی عملکرد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

مدل‌سازی هیدرولوژیک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 21-32

مدل‌های فرسایش خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 373-382

مدل‌های گردش عمومی جوّ؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-150

مدل‌های هیدرولیکی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 365-372

مربع لاتین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-182

مرکبات؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 299-309

مسلح‌سازی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 263-269

مشتری‌مداری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

مقاومت به فلز سنگین؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 69-80

مقاومت فشاری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 151-162

میکروارگانیسم‌های محرک رشد؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-68

منگنز؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 81-94

مونت کارلو؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 21-32

 

ن

نیتروژن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 183-192

نیتروژن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-420

نیتروژن کل؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 193-202

نسبت پتاسیم به سدیم؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 311-320

نفوذپذیری؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 397-403

نقشه‌برداری رقومی؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-182

نگه‌داشت خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 365-372

 

و

ورمی واش؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 203-211

وضعیت آبی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 397-403

 

ه

هدایت هیدرولیکی خاک؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 365-372

هیدروگرافی مخزن؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 321-327

هم‌دماهای جذب فسفر؛ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 281-288

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com