آ

آغازگر تصادفی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 129-138

آمفی‏پلوئید؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 227-240

 

ا

ابرمحیط؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-58

اپیستازی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 119-127

اتیل متان سولفونات؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

اثر ژن؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 199-212

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-58

ارزیابی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-104

اسپرس؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 153-169

اقلیم معتدل؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-58

انگور؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 241-260

 

ب

بابونه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 59-74

برنج؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

بقا و رشد پروتوکورم؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-13

 

پ

پایداری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-58

پپتون؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-13

پراکسیداز؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 139-152

پلات؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 185-197

پلی‏پلوئیدی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 227-240

 

ت

تاج پوشش؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 59-74

تجزیه به مختصات اصلی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 129-138

تجزیه به مؤلفه‏های اصلی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 153-169

تجزیۀ خوشه‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 31-45

تجزیۀ خوشه‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 129-138

تجزیۀ خوشه‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 139-152

تجزیۀ خوشه‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 241-260

تجزیۀ رگرسیون؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 153-169

تجزیۀ علیت؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 31-45

تجزیۀ علیت؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 153-169

تخمدان؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 213-225

ترکیب‏ پذیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 199-212

ترکیب‏پذیری عمومی و خصوصی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-89

تکامل؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 227-240

تلاقی کنترل‌شده؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 213-225

تنش؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-104

تنش خشکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 31-45

تنش شوری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

تنش‏های دمایی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

تنش‏های شیمیایی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

تنوع ژنتیکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 105-118

تنوع ژنتیکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 129-138

تنوع ژنتیکی‏؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 139-152

 

ث

 

ج

جعفری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 139-152

جوانه‏زنی بذر؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-13

 

چ

چندشکلی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 129-138

 

ح

 

خ

خشکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 171-183

خوشه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 185-197

 

د

درجۀ غالبیت؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 119-127

دگرسازگاری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 213-225

دمای تجمعی رشد روزانه (GDD)؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 59-74

 

ذ

 

ر

رسوراترول؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 241-260

رشد لولة گرده؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 213-225

روش‏های آماری چندمتغیره؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 31-45

 

ز

زعفران؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 105-118

 

ژ

 

س

سازگاری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-58

سدیم آزید؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

سرشاخه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 59-74

 

ش

شاخص؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 185-197

شاخص STI؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-104

شرایط آزمایشگاه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-104

شیر نارگیل؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-13

 

ص

صفات مورفولوژیک؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 241-260

 

ض

ضریب همبستگی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 241-260

 

ط

 

ظ

 

ع

عمل افزایشی ژن؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-89

عمل ژن؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 119-127

 

غ

 

ف

 

ق

قابلیت ترکیب‏پذیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 119-127

 

ک

کاتالاز؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 139-152

کراپوات؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 171-183

کشت غیرهمزیست؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-13

کشت میکروسپور؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

کلزا؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 31-45

کنجد؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 171-183

 

گ

گیاهان روغنی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 171-183

گریفینگ؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-89

گندم نان؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 199-212

 

ل

 

م

موتاسیون؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

مؤلفه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 185-197

مونوژرم؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-104

 

ن

نیاز آبی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 171-183

ناسازگاری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 213-225

 

و

وراثت‏ پذیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 199-212

وراثت‏پذیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-89

وراثت‏پذیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 119-127

 

ه

هیبرید؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-104

هیبریداسیون بین‌گونه‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 227-240

هتروزیس؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-89

همبستگی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 153-169

همبستگی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 185-197

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com