آ

آبیاری محدود؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-22

آغازگر RAPD؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-32

آغازگر SFF-SFR؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-122

آلل S1؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-122

آلل Sf؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-122

آویشن کرمانی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 145-160

 

ا

اسپرس؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-86

اسیدهای چرب؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42

 

ب

بای‏‏پلات؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 87-99

بادام؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-122

بالک تک‌بذر؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 175-185

برگ پرچم؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-22

 

پ

پرولین؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

پسته (Pistacia vera L.)؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-32

پنبه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

پنبه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-58

 

ت

تجزیة خوشه‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 145-160

تجزیة دای‏‏ آلل؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 87-99

تجزیة رگرسیون؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 161-174

تجزیة ژنتیکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 87-99

تجزیه به عامل‏ها؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 145-160

تجزیۀ خوشه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

تجزیۀ خوشه‌ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-32

تجزیۀ رگرسیون؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

ترکیب‏ پذیری خصوصی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 131-144

ترکیب ‏پذیری عمومی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 131-144

تنش شوری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-72

تنش شوری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 161-174

تنوع؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 123-130

تنوع ژنتیکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 161-174

 

ث

 

ج

 

چ

چغندرقند؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-72

 

ح

 

خ

خودناسازگاری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-122

 

د

دورگ‏گیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 175-185

دورۀ پرشدن دانه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-22

 

ذ

 

ر

رابطه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-86

ریشه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 87-99

رگرسیون؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

 

ز

 

ژ

 

س

سفیدک حقیقی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-86

 

ش

شاخص‏های تحمل؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-72

شنبلیله؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 123-130

 

ص

صفات کمّی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 175-185

صفات کمّی و کیفی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 145-160

صفات مورفولوژیکی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 87-99

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عملکرد؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42

عملکرد شکر سفید؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-72

عمل مکمل ژنها؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 175-185

عناصر ریزمغذی دانه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42

 

غ

 

ف

 

ق

 

ک

کاریوتیپ؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 123-130

کیفیت نانوایی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-110

کلزا؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42

کمّیت و کیفیت علوفه؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-86

کوادری‌والان؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-58

 

گ

گزینش دوره‏ای؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 175-185

گلوتنین؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-110

گلوکوزینولات؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42

گندم؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-110

 

ل

 

م

محتوی نسبی آب؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-22

مورفولوژیک؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 123-130

میوز؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-58

 

ن

نشانگر ISSR؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 161-174

نشانگر RAPD؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 161-174

نشانگرهای مولکولی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-110

 

و

واریانس افزایشی؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 131-144

واریانس غالیبت؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 131-144

واکنش زنجیره‏ای پلیمراز؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-110

وراثت ‏پذیری؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 131-144

 

ه

هیبرید؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-72

هرباسئوم؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-58

همبستگی صفت‌ها؛ به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

 

ی

 

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com