آ

آب جوش؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817

آزمون گیاه محک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724

آسکوربات‌پراکسیداز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258

آفتابگردان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155

آلفا بیسابولول اکسید A؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196

آنتی‌اکسیدان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258

آنتوسیانین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

آنتوسیانین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270

آنتوسیانین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554

آنزیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486

آنزیم‌ های آنتی ‌اکسیدانت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716

 

ا

اجزای عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828

اجزای عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652

اجزای عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732

ارتفاع بوته؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110

ارقام بومی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 43-54

اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196

اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368

اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794

اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932

اسید اولئیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84

اسید اولئیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184

اسید بوریک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430

اسید پالمیتیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184

اسیدیته؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430

اسید سالیسیلیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138

اسید سالیسیلیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196

اسید سالیسیلیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869

اسید سالیسیلیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778

اسید سولفوریک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817

اسید لینولنیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184

اسید لینولئیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84

اسید لینولئیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184

اسیدهای چرب؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639

اسیدهای چرب تک غیراشباع؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184

اسیدهای چرب چند غیراشباع؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184

افزاینده رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287

اقلیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320

اکوتیپ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196

اکوتیپ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503

الایزا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724

القای شاخساره؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473

ایمونوپرینتینگ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724

ایندول 3- بوتیریک اسید؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473

ایندول بوتیریک اسید؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515

ایندول بوتیریک اسید؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661

انگور؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430

 

ب

بادرنجبویه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

بازاررسانی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807

باغ تجاری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896

بافت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036

باکتری‌های محرک رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910

بتاکاروتن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554

بذر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692

بذر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747

برگ پرچم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856

برنج دورگ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706

بروموس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036

بزرک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503

بستر کشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571

بسته‌بندی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807

بلال؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747

بنزیل آمینوپورین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661

بیوماس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416

 

پ

پایداری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320

پایداری عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397

پایه رویشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351

پایه رویشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515

پیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168

پیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571

پتاسیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910

پتانسیل آبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98

پیری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583

پراکسیداز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258

پراکسیداز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910

پراکسیداسیون غشا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013

پراکنش؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320

پرآوری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351

پروتئین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706

پروتئین خام؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986

پروتئین دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229

پروتئین کل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716

پرولین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486

پرولین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716

پرولین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943

پیش‌تیمار؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747

پنجه‌ زنی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036

پنجه‌زنی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706

پنجه‌زنی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956

پوترسین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337

 

ت

تاریخ کاشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68

تبخیر و تعرق؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416

تترازولیوم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013

تحمل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41

تحمل به یخ‌زدگی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013

تداخل علف‌های هرز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919

تراکم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838

تراکم بوته؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380

تراکم روزنه‌ای؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674

تریستزا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724

تعداد برگ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443

تعداد خورجین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397

تعداد شاخساره؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661

تعداد علف‌های هرز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919

تعرق؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856

تعرق؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674

تغذیه تلفیقی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828

تک‌کشتی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932

تلقیح بذر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155

تلقیح بذر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972

تیمول؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794

تنش آب؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416

تنش آب؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611

تنش آبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258

تنش خشکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486

تنش خشکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778

تنش سرمایی؛ پرولین؛ رقم؛ زردآلو؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138

تنش شوری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529

تنش شوری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763

تنش کم ‌آبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885

تنش کم ‌آبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652

تنش ملایم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302

تنظیم اسمزی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258

تنظیم اسمزی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716

تنظیم‌کننده رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896

تنوع ژنتیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

تنوع ژنتیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763

توده؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794

توده؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543

 

ث

 

ج

جو؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41

جو؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486

جو اسپانتانئوم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98

جو بدون پوشینه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838

 

چ

چین رویشی ریحان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214

 

ح

 

خ

خشکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41

خشکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98

خشکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885

خشکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598

خصوصیات کمی و کیفی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

خصوصیات مورفولوژیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302

خواص فیزیکوشیمیایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

 

د

دانه گرده؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337

دراسنا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571

درآمد خالص؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416

درجه - روز رویشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443

درختان میوه هسته‌دار؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515

درصد روغن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529

درون شیشه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473

دما؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443

دما؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807

دوز علف‌کش؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956

 

ذ

ذرت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692

 

ر

رازیانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125

رازیانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778

ریزازدیادی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661

ریزوبیوم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972

ریزوبیوم بومی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287

رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98

رشد مجدد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611

ریشک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856

ریشه‌زایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351

رقابت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997

رقم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246

رقم ʻخالدار باقلای ‌گرمʼ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380

ریگراس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036

رنگ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036

رنگ پوست؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026

رنگدانه‌های درونی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869

روی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652

روی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692

روی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732

روغن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397

روغن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457

روغن دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84

روغن دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229

 

ز

زی‌توده؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380

زمان برداشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

زودرسی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443

 

ژ

ژرم‌پلاسم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41

ژنوتیپ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543

 

س

سازگاری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351

سازگاری به سرما؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013

سالیسیلیک اسید؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486

سالم‌‌سازی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724

سیب؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026

سیب گوشت قرمز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

سیتوویت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956

سرعت باز شدن گل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674

سیستم‌های تربیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026

سفتی بافت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026

سنبله؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856

سنجش سبز شدن جوانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013

سویا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229

سوخ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543

سودمندی کشت مخلوط؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932

سولفات پتاسیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430

 

ش

شاخص؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41

شاخص برداشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397

شاخص برداشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416

شاخص برداشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838

شاخص برداشت پروتئین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380

شاخص سطح برگ؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110

شاخص شانون؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368

شاخص غالبیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320

شاخص قدرت گیاهچه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229

شاخص کلروفیل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661

شاخص‌های رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885

شاخه فرعی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443

شاهدانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529

شدت نور؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270

شیرین‌بیان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817

شکست خواب بذر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817

شوری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457

شوری خاک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763

 

ص

صفات ظاهری و فیزیولوژیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778

صفات مرفولوژیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

صفات مورفولوژیک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828

صفات مورفولوژیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986

 

ض

ضریب نسبی تراکم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997

 

ط

 

ظ

 

ع

عادت رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68

علف گندمی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036

علف هرز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110

عمر گلجایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674

عمر ‌گلجایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583

عمر نگهداری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692

عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972

عملکرد اسانس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302

عملکرد بذر گاوزبان اروپایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214

عملکرد خشک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 43-54

عملکرد دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84

عملکرد دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302

عملکرد دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885

عملکرد دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529

عملکرد دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652

عملکرد شلتوک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246

عملکرد علوفه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986

عملکرد و اجزای آن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68

عناصر ریز مغذی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732

عناصر ریزمغذی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 43-54

عناصر کم مصرف؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84

عناصر کم مصرف؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639

 

غ

غرقاب؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817

غلاف‌رفتن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706

 

ف

فاصله ردیف خیلی کم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110

فاصله کاشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 43-54

فتوسنتز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856

فتوسنتز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943

فرسودگی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838

فسفر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287

فلاونوئید؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270

 

ق

قطع آبیاری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943

قلمه چوبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515

قلمه نیمه‌چوبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515

قندهای محلول؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716

 

ک

کاتالاز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910

کاروتنوئید؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270

کارون؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

کاشت روی پشته؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943

کالوس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869

کامازولن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196

کاهش عملکرد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919

کربوهیدرات؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554

کشاورزی پایدار؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368

کشاورزی پایدار؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457

کشاورزی پایدار کم‌نهاده؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287

کشت خالص؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997

کشت دوم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380

کشت مخلوط؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125

کیفیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896

کیفیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583

کیفیت دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639

کیفیت علوفه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125

کلرید سدیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763

کلرورسدیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910

کلروفیل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168

کلروفیل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270

کلزا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639

کلسیم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026

کم آبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611

کم ‌آبیاری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

کمبود آب؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229

کمپوست؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571

کنگر فرنگی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869

کود آلی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503

کود دامی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828

کوددهی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598

کود زیستی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503

کود زیستی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828

کود زیستی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972

کود شیمیایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302

کود شیمیایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503

کود نیتروژن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

کودهای بیولوژیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529

 

گ

گالانت سوپر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956

گاماترپینن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794

گیاه دارویی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214

گیاه دارویی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368

گرده‌افشانی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896

گیلاس؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351

گلدهی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168

گل مکزیکی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473

گندم؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68

 

ل

لاهیجان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571

لیمونن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

لوبیا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885

لوبیا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652

 

م

مازندران؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21

ماش؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732

ماندگاری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583

متابولیت‌های ثانویه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125

متیل‌ جاسمونات؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869

متیل کاویکول؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473

مجموع ارزش نسبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932

محدودیت تغذیه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168

محرک رشد؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155

محصول؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320

محیط جوانه‌زنی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337

محلی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543

محلول ‌پاشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583

محلول ‌پاشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598

محلول‌ پاشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706

محلول غذایی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168

مرحله نمو گل؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337

مرزه سهندی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794

مصرف در خاک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598

معادلات غیرخطی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919

مقاوم‌سازی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611

میکوریز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747

مواد آلی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457

مواد جامد محلول؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430

مورفولوژی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98

مورفولوژی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554

میوه نسترن کوهی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554

 

ن

نیترات؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457

نیتروژن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155

نیتروژن؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287

نخود؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598

نخود؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972

نخود ‘کابلی’؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763

نسبت برابری زمین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368

نسبت برابری زمین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932

نسبت برابری زمین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986

نسبت برابری زمین؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997

نسبت برابری سطح و زمان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997

نسبت کشت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932

نسبت معادل سطح - زمان؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214

نسبت‌های جایگزینی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214

نسبت‌های کشت مخلوط؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986

نشت الکترولیت؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611

نظام بهبودیافته؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246

نظام تقویت‌شده؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246

نظام رایج منطقه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246

نظام کودی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732

نعنا؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

نعناع فلفلی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 43-54

نواری؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692

 

و

وزن تر؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

وزن تر نسبی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674

وزن خشک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110

وزن خشک؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625

وزن خشک علف‌های هرز؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919

وزن هزار دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68

وزن هزار دانه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397

 

ه

هدایت روزنه‌ای؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943

هم‌زیستی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747

 

ی

یولاف وحشی؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956

یونجه؛ به زراعی کشاورزی دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com